Discussion:
[­»Žäºô] ŠÑŠ@ªºŽÎ²y¶€»·©º¬ü°ê€é°O
(时间太久无法回复)
šþšþ
2004-10-20 12:06:19 UTC
Permalink
­I ²ö €j §Æ ±æ šD ÂI ºw ¶i šB €€ °ê ŽÎ ²y ¶€ »· ©º ¬ü °ê €é °O

­»Žäºô 2004-10-20 08:55:56

¡] ±i Ä£ ¥ú Á «i ±j ¡^

¬° €F ³Æ ŸÔ 2008¶ø ¹B ·| ¡A ¥Ñ 25ŠW «C Š~ ¹B °Ê ­û ²Õ Šš ªº €€ °ê °ê ®a
ŽÎ ²y ¶€ ¡A Šb ¬ü °ê ±Ð œm ŠN ©i ¡B ¥¬ Ÿ| Žµ €Î €T ŠW Š~ »Ž ªº €€ °ê ±Ð
œm ©ö ³Ó ¡B ¿à °ê ¶v ¡B ù œÃ ­x ±a »â €U «e ©¹ ¬ü °ê ¡C ¥L ­Ì €_ 9€ë19
€é ŠÜ10€ë 24€é °Ñ ¥[ ¬ü °ê Ÿ ŽÎ €j Áp ·ù €U ÄÝ ªº ·s ­x Áp ÁÉ ¡C §@ ¬°
­º €ä °Ñ ¥[ ¬ü °ê €j Áp ·ù ·s ­x Áp ÁÉ ªº ¥~ °ê ²y ¶€ ¡A ¥L ­Ì ­I ­t µÛ
€€ °ê ŽÎ ²y ªº ²ö €j §Æ ±æ ¡C

©s ¬L œŽ ¬O 2004Š~ €€ °ê ŽÎ ²y Áp ÁÉ ¥þ ©ú ¬P ÁÉ ªº ³Ì šÎ ¥» ÂS ¥Ž €â ¡A
€] ¬O Š¹ Šž «e ©¹ ¬ü °ê ªº 25ŠW ¶€ ­û €§ €@ ¡C

§Ú ­Ì ±N ³s žü ¥L Šb ¬ü °ê €ñ ÁÉ °V œm ªº €é °O ¡A ³q ¹L ³o šÇ €é °O ¡A
§Ú ­Ì ±N ±o ¥H €F žÑ €€ °ê ŽÎ ²y ¶€ Šb ¬ü °ê ªº ÂI ºw ¶i šB ¡C

9ۑ 20ێ

šÈ §Q ®á šº ¬O €@ ­Ó §€ žš Šb šF ºz €€ ªº ¬ü ÄR «° ¥« ¡A ¬ð µM ªº ­° «B
©M ¬Û ¹ï ²D ²n ªº €Ñ ®ð Šü ¥G Šb ªï ±µ §Ú ­Ì ³o žs ±a µÛ ¹Ú ·Q ŠÓ šÓ Š~
»Ž €H ¡C €µ €Ñ ¶} ©l §Ú ­Ì Šb Šè ¶® ¹Ï €ô €â ¶€ ªº °V œm Àç °V œm ¡A °V
œm ©M ­¹ ±J ªº ±ø ¥ó ³£ «D ±` Šn ¡C °V œm ¥D ­n ¥H «ì Ž_ ¬° ¥D ¡A ­è žg
¹L ªø ³~ ®È Šæ ¡A €j ®a ³£ ÁÙ Š³ šÇ ¯h ³Ò ¡A Šý ¬° €F §Ú ­Ì Š@ ŠP ªº ¹Ú
·Q ¡A ¬Ý ±o ¥X €j ®a ³£ Šb §V €O ¡C

9ۑ 23ێ

ŠN ©i ±Ð œm ±a šÓ €F ³\ Šh ±M ªù ±j €Æ À» ²y ¯à €O ªº »² §U Ÿ¹ §÷ ¡A ²y
­û ­Ì €j Šh ¬O ²Ä €@ Šž ±µ IJ ¡C §Q ¥Î ºò ºò ©Ô Ší š­ Åé ªº Ÿó ¥Ö µ¬ ©M
¶W ±` ¥[ ­« ªº ÅK ŽÒ °µ °Ê §@ ¡A Ãø «× ¥ß šè ŒW ¥[ €F ³\ Šh ¡A Ÿã ­Ó š­
Åé ªº ·P ı €] Š³ šÇ ©_ ©Ç ¡C ³o ŒË °ª ±j «× ªº °V œm €è ªk œl ³y €F €£
€Ö ¬ü °ê Ÿ ŽÎ €j Áp ·ù ªº ©ú ¬P ¥Ž ªÌ ¡A €£ ¹L §Ú ­Ì ÁÙ ¬O ­º Šž ¹Á žÕ
¡C

9ۑ 24ێ

€µ €Ñ §Ú ­Ì ¶i Šæ €F šÓ šì ¬ü °ê ªº ²Ä €@ ³õ €ñ ÁÉ ¡A ¹ï €â ¬O ÆC °s €H
¶€ ªº ·s ­x ¡C §Ú ­Ì Šb ¶i §ð €è ­± µo Ž§ ±o €£ ²z ·Q ¡A €£ ¹L §Ú ­Ì ªº
§ë €â ­Ì µo Ž§ €F ¥¿ ±` ªº €ô ¥­ ¡A °ò ¥» Åé ²{ €F ŠÛ €v ªº ¯à €O ¡C ³Ì
«á Áö µM ¥H 0€ñ 5¿é ±Œ €F €ñ ÁÉ ¡A Šý §Ú ­Ì šS Š³ ¿é ±Œ «H €ß ¡A ¬Û «H
³q ¹L §Ú ­Ì ªº §V €O ¡A ³Ó §Q ±N €£ ·| €Ó »· ¡C

9ۑ 27ێ

µu µu ªº ŽX €Ñ ®É ¶¡ ¡A ¶€ ­û ­Ì €w žg ¥R €À Åé ·| šì €F ¥H ÁÉ ¥N œm ªº
Åã µÛ Šš ªG ¡C «e €@ €Ñ €ñ ÁÉ ¥X ²{ ªº °Ý ÃD ¡A Šb ²Ä €G €Ñ €W €È ªº °V
œm €€ ¥ß šè Š³ °w ¹ï ©Ê Ša ¶i Šæ ªÈ ¥¿ ©M ±j €Æ ¡A €U €È €S ¥i ¥H ŠA Šž
Šb €ñ ÁÉ €€ ¥I œÑ ¹ê œî ¡A šC €Ñ ¿n ²Ö ³v º¥ Ž£ °ª ¡C €µ €Ñ ªº €ñ ÁÉ ¥þ
¶€ ¹ï €_ ¹ï €è §ë €â ªº ž` «µ ŸA À³ ±o «Ü §Ö ¡A ŠP ¹ï €â ®i ¶} €F ¹ï §ð
ŸÔ ¡A Áö µM ³Ì ²× ¥H 7€ñ 10¿é µ¹ €F ¥[ Š{ €Ñ šÏ ¶€ ¡A Šý ¶€ ­û ­Ì ªº €æ
§Ó ©M ºë ±m ªº µo Ž§ ±o šì €F ¬ü °ê ±Ð œm ªº ªÖ ©w ¡C

9ۑ 28ێ

Šb ²¢ ¬ü ªº ºÎ ¹Ú €€ ¡A §Ú ­Ì «× ¹L €F ¶Ç ²Î ªº €€ ¬î šÎ ž` ¡C €µ €Ñ ªº
€ñ ÁÉ €€ ¡A §Ú ­Ì ªñ ŽÁ €@ ªœ ­W œm ªº ¥Ž À» ¥\ €Ò Åé ²{ ¥X €F «Â €O ¡A
²Ä €@ Šž Šw ¥Ž ŒÆ ¶q ¶W ¹L €F ¹ï €â ¡C Áö µM ÁÙ ¬O 7€ñ 10¿é µ¹ €F žt Ša
šÈ ­ô ±Ð €h ¶€ ¡A Šý ¬Ý ±o ¥X §Ú ­Ì ªº Šœ €ô šS Š³ ¥Õ ¬y ¡A ¬Û «H ³Ó §Q
ŽN §Ö šì šÓ €F ¡C €µ €Ñ §Ú ­Ì ÁÙ ŠY šì €F ¥Ñ €p ²y €€ €ß ¥Ð ­ì ¥ý ¥Í ¿Ë
€â €U Œp ²i ¶¹ ªº ®a ªÔ ¡A šý ¹D €@ ¯Å ŽÎ ¡A ¯u ªº Á Á ¥L ¡I

9ۑ 30ێ

§Ú ­Ì ¥Î €@ ³õ «D ±` ºë ±m ªº €ñ ÁÉ ªï šÓ €F €€ °ê 55·³ ªº ¥Í €é ¡C ©Î
³\ €j ®a ªŸ ¹D €µ €Ñ ¬O €£ ¥­ ±` ªº €é €l ¡A ±q ²M ±á ªº °V œm ¶} ©l šC
€@ ŠW ²y ­û ³£ Åã ±o ®æ ¥~ §ë €J ¡C Šb €µ €Ñ ŠP ªÛ ¥[ ­ô ¥Õ Äû ¶€ ªº €ñ
ÁÉ €€ §Ú ­Ì »â ¥ý €F ¹ï €â 7§œ ¡A ªœ šì ³Ì «á €@ šè €~ ³Q ¹ï €â §ì Ší
¥¢ »~ ¥H 5€ñ 4€Ï ¶W ¡C ¬Û «H ³Ó §Q Â÷ §Ú ­Ì ¯u ªº €£ ·| €Ó »· €F ¡C

10ۑ 2ێ

²× €_ Ĺ €F ¡I €µ €Ñ ªº ¹ï €â ¬O Œw §J ÂÄ Žµ Žå ÃM §L ¶€ ¡A °í ©w ªº šú
³Ó «H ©À ©M °ª ©ù ªº €æ §Ó šÏ §Ú ­Ì Ÿã ³õ €ñ ÁÉ ©l ²× À£ šî µÛ ¹ï €â ¡A
šä €€ §ë €â žs ªº §¹ ¬ü ªí ²{ ¬O §Ú ­Ì Àò ³Ó ªº Ãö Áä ¡C 3€ñ 1ªº ³Ó §Q
©T µM Åý §Ú ­Ì ¿³ ŸÄ ¡A Šý ¶Z Â÷ §Ú ­Ì 2008ªº ¹Ú ·Q ÁÙ «Ü »» »· ¡A §â
³o šÇ ³Ó §Q ©M ¥¢ ±Ñ ªº žg Åç ³£ ºC ºC ¿n ²Ö °_ šÓ ¡A §Ú ­Ì €~ ·| Â÷ ¥Ø
ŒÐ ¶V šÓ ¶V ªñ ¡C

10ۑ 4ێ

€U €È 1ÂI ÄÁ §Ú ­Ì ŠP €p ºµ ¶€ Šb °ò Ša €ñ ÁÉ ¡C ÁÉ «e ¥þ ¶€ ¹ï šú ³Ó ¥R
º¡ €F «H €ß ¡A Šý ¶} ÁÉ «á ­· ¶³ ¬ð ÅÜ ¡A €p ºµ ¶€ Šb ²Ä €@ §œ ŽN §ð €U
€F 5€À ¡C §Ú ­Ì Šb «á ­± ªº ŽX §œ €€ €Î ®É œÕ Ÿã €F €ß ºA ¡A €@ «× °l ¥­
šÃ ¶W ¥X €F ¹ï €â ¡A Šý Ãö Áä ®É šè §Ú ­Ì ÁÙ ¬O ¥X ²{ €F ­P ©R ªº ¥¢ »~
¡A ¥H 7€ñ 9±€ ±Ñ ¡C ±ß €W ¥þ ¶€ °w ¹ï €µ €Ñ €ñ ÁÉ ¥X ²{ ªº °Ý ÃD ¶i Šæ
€F Á` µ² ¡A ±Ð œm ¯S §O Ž£ ¿ô €j ®a ¡A €£ œ× »â ¥ý ©Î žš «á ¡A Šb ³õ €W
³£ À³ «O «ù ¥­ í ªº €ß ºA ¡C

10ۑ 7ێ

€µ €Ñ ªº €ñ ÁÉ §Ú ­Ì ¶} §œ µo Ž§ €£ ¿ù ¡A «e ŽX §œ €@ ªœ »P ¥š €H ¶€ €¬
Š³ ±o €À ¡A €ñ €À €] ¬Û ·í ±µ ªñ ¡C §Ú ­Ì €] €w žg °ò ¥» ŸA À³ €F ¬ü Ÿ
¿ï €â 90­^ šœ ªº §Ö ³t ²y ¡A Šý §Ú ­Ì ªº ®t ¶Z ŽN Šb €_ Šb ¿ï ²y €è ­±
©¹ ©¹ ¥X ²{ °Ý ÃD ¡A §ð À» ¹ï €è §ë €â §ë šÓ ªº Ãa ²y ¡A ®ö ¶O €F ŠÛ €v
¶i §ð ªº Ÿ÷ ·| ¡C §Ú €µ €Ñ ŽN Šb 3²y ªº ®É ­Ô §ð À» €F §ë €â §ë šÓ ªº
€@ ­Ó šÃ €£ Šn ¥Ž ªº ²y ¡A ŸD šì €F ±Ð œm ªº ÄY ŒF ªº §å µû ¡C §Ú ·í ®É
€ß ²z ¹L €_ «æ ÄŒ ¡A šS ¯à ²z ©Ê €À ªR ·í ®É ªº §œ ­± ¡C Áö µM ³Q §å µû
€ß šœ €£ €Ó Šn ¹L ¡A Šý ³o ²Š ³º ¬O žg Åç ªº ¿n ²Ö ¡C Š³ ¥¢ ±Ñ €~ Š³ Šš
¥\ ¡I

10ۑ 8ێ

Š] ¬° ³õ Ša œÕ Ÿã ªº ­ì Š] ¡A €µ €Ñ »P ÆC °s €H ªº €ñ ÁÉ §ï Šb €W €È 9ÂI
ÄÁ ¶i Šæ ¡C šÓ ¬ü °ê ªº ²Ä €@ ³õ €ñ ÁÉ §Ú ­Ì ŽN ŠP ÆC °s €H ¥æ ¹L €â ¡A
žg ¹L ªñ šÓ ªº °V œm ©M €ñ ÁÉ §Ú ­Ì €] ³v šB ªº ŒW ±j €F «H €ß ¡A ÁÉ «e
ŽN åx µÛ «l ­n ŸÔ ³Ó ¹ï €â ¡C €ñ ÁÉ ±q ©l ŠÜ ²× §Ú ­Ì Šb ®ð ¶Õ €W À£ ­Ë
€F ¹ï €â ¡A ³õ €W ³õ €U ³£ ¬Û €¬ €ä «ù ¹ª Ày ¡C ¯S §O ­È ±o ºÙ ÃÙ ªº ¬O
§ë €â žs ªº ¥X Šâ µo Ž§ ¡A ¥L ­Ì ¥H 14­Ó €T À» €£ €€ ¹ý ©³ À£ šî €F ¹ï
€è ªº ¶i §ð €õ €O ¡A À° §U §Ú ­Ì ¥H 2€ñ 0šú ±o €F €S €@ ³õ ³Ó §Q ¡C

10ۑ 10ێ

±q €µ €Ñ ¶} ©l §Ú ­Ì ¶i €J ¬ü °ê ¶° °V ªº «á ¥b µ{ €ñ ÁÉ ¡A €U €È ªº ²Ä
€@ ­Ó ¹ï €â ¬O °ê €ý ¶€ ¡C §Ú ­Ì ¶} §œ €£ §Q ¡A €@ €W šÓ ŽN ³Q À» ¥X €F
3€À ¥þ ÂS ¥Ž ¡C ¹ï €â €] «Ü ¬Ý ­« »P §Ú ­Ì ªº €ñ ÁÉ ¡A ¬£ €W €F €j Áp ·ù
§ë €â ¥ý µo ¡C ¶€ ­û ­Ì ³£ «D ±` ¬Ã ±€ »P °ª €ô ¥­ §ë €â ¹ï šM ªº Ÿ÷ ·|
¡A §Ú ­Ì ²Ä €@ §œ ŽN ¥Î ³s Äò ªº Šw ¥Ž ±N €ñ €À §æ ¥­ ¡A ±µ €U šÓ ªº šâ
§œ §Ú ­Ì €] šS Åý €j Áp ·ù §ë €â Šû šì «K ©y ¡A ¥Î ±j «l ªº ¶i §ð »P ¹ï
€â ¥æ ŽÀ »â ¥ý ¡C Áö µM §Ú ­Ì ¥Ø «e ªº ¥Ž À» ¯à €O ÁÙ €£ š¬ ¥H ŠP ³o šÇ
±j ¶€ §Ü ¿Å ¡A Šý žg ¹L «e €@ ¬q ªº ¶° °V ¡A Ž£ °ª ¬O ©ú Åã ªº ¡C €ñ ÁÉ
ªº «á ¬q §Ú ­Ì €S ³Q ¹ï €â À» ¥X šâ €ä ¥þ ÂS ¥Ž ¡A µ² ªG ¥H 10€ñ 6±€ ±Ñ
¡C

10ۑ 13ێ

€µ €Ñ ¬O °V œm €é ¡A Œö š­ «á ¥þ ¶€ °µ €F €@ €p ®É ªº šŸ Šu °V œm ¡C §Þ
³N °V œm µ² §ô «e ¶i Šæ €F ¥» Šž ¶° °V ªº ²Ä €T Šž À» ²y ³t «× Žú žÕ ¡A
µ² ªG ¬Û ·í Åý €H º¡ ·N ¡A °Ñ ¥[ Žú žÕ ªº ©Ò Š³ ²y ­û ³£ €ñ šÓ ¬ü °ê «e
Š³ €F ±µ ªñ 10­^ šœ ªº Ž£ °ª ¡C ³ß €H ªº ŒÆ Šr Åý ²y ­û ­Ì ¥R º¡ €F «H
€ß ¡A §Ú ­Ì ŽÁ «Ý µÛ ©ú €Ñ ¬O €@ ³õ ºë ±m ªº €ñ ÁÉ ¡C

10ۑ 14ێ

±q ¬Q €Ñ ¶} ©l ¬ü Ÿ €j Áp ·ù €w žg ¶i €J €F ¥| ±j ªº ª§ ¹Ü ŸÔ ¡A €À §O
¬O ¬v °ò ¹ï °} ¬õ Äû ¡A ¬õ ³¶ ¬D ŸÔ €Ó ªÅ €H ¡A €ñ ÁÉ ³õ ³õ ºë ±m ¡A šC
±ß ³£ ¬O ²y °g ªº ž` €é ¡A €] ¬O §Ú ­Ì Ãø ±o ªº ŸÇ ²ß Ÿ÷ ·| ¡C €µ €Ñ ¬ü
°ê µÛ ŠW ªº ºÖ §J Žµ ¹q µø ¥x ¹ï §Ú ­Ì Šb ¬ü ªº °V œm ±¡ ªp ¶i Šæ €F ¥þ
€Ñ ªº žò ÂÜ ªö ³X ¡A €€ °ê ªº ŽÎ ²y ¹B °Ê €w žg ³Q ¶V šÓ ¶V Šh ªº €H Ãö
ª` ¡A ¬Û «H €€ °ê ŽÎ ²y €@ ©w ·| Š³ ¬ü Šn ªº ¥Œ šÓ ¡C §Ú ­Ì €] ·| ¬° €€
°ê ŽÎ ²y ªº ¥Œ šÓ ºÉ §Ú ­Ì ªº ·L Á¡ €§ €O ¡C €µ €Ñ §Ú ­Ì ŠA Šž ŠP ±Ð €h
¶€ ¶i Šæ €F €ñ ÁÉ ¡A §Ú ­Ì °ò ¥» µo Ž§ €F À³ Š³ ªº €ô ¥­ ¡A Šý ÁÙ ¬O ¥H
4€ñ 1­t €_ ¹ï €â ¡C

--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 211-74-184-235.adsl.dynamic.seed.net.tw
ºôžôÂÎÂΊMŸ÷
2004-10-20 13:15:18 UTC
Permalink
很好奇以後
這支棒球隊實力看起來不錯
應該是跟他們1A球隊打吧???
背 莫 大 希 望 求 點 滴 進 步 中 國 棒 球 隊 遠 征 美 國 日 記
香港網 2004-10-20 08:55:56
( 張 耀 光 謝 勇 強 )
為 了 備 戰 2008奧 運 會 , 由 25名 青 年 運 動 員 組 成 的 中 國 國 家
棒 球 隊 , 在 美 國 教 練 吉 姆 、 布 魯 斯 及 三 名 年 輕 的 中 國 教
練 易 勝 、 賴 國 鈞 、 羅 衛 軍 帶 領 下 前 往 美 國 。 他 們 于 9月19
日 至10月 24日 參 加 美 國 職 棒 大 聯 盟 下 屬 的 新 軍 聯 賽 。 作 為
首 支 參 加 美 國 大 聯 盟 新 軍 聯 賽 的 外 國 球 隊 , 他 們 背 負 著
中 國 棒 球 的 莫 大 希 望 。
孟 昭 蓬 是 2004年 中 國 棒 球 聯 賽 全 明 星 賽 的 最 佳 本 壘 打 手 ,
也 是 此 次 前 往 美 國 的 25名 隊 員 之 一 。
我 們 將 連 載 他 在 美 國 比 賽 訓 練 的 日 記 , 通 過 這 些 日 記 ,
我 們 將 得 以 了 解 中 國 棒 球 隊 在 美 國 的 點 滴 進 步 。
9月 20日
亞 利 桑 那 是 一 個 坐 落 在 沙 漠 中 的 美 麗 城 市 , 突 然 的 降 雨
和 相 對 涼 爽 的 天 氣 似 乎 在 迎 接 我 們 這 群 帶 著 夢 想 而 來 年
輕 人 。 今 天 開 始 我 們 在 西 雅 圖 水 手 隊 的 訓 練 營 訓 練 , 訓
練 和 食 宿 的 條 件 都 非 常 好 。 訓 練 主 要 以 恢 復 為 主 , 剛 經
過 長 途 旅 行 , 大 家 都 還 有 些 疲 勞 , 但 為 了 我 們 共 同 的 夢
想 , 看 得 出 大 家 都 在 努 力 。
9月 23日
吉 姆 教 練 帶 來 了 許 多 專 門 強 化 擊 球 能 力 的 輔 助 器 材 , 球
員 們 大 多 是 第 一 次 接 觸 。 利 用 緊 緊 拉 住 身 體 的 橡 皮 筋 和
超 常 加 重 的 鐵 棍 做 動 作 , 難 度 立 刻 增 加 了 許 多 , 整 個 身
體 的 感 覺 也 有 些 奇 怪 。 這 樣 高 強 度 的 訓 練 方 法 締 造 了 不
少 美 國 職 棒 大 聯 盟 的 明 星 打 者 , 不 過 我 們 還 是 首 次 嘗 試

9月 24日
今 天 我 們 進 行 了 來 到 美 國 的 第 一 場 比 賽 , 對 手 是 釀 酒 人
隊 的 新 軍 。 我 們 在 進 攻 方 面 發 揮 得 不 理 想 , 不 過 我 們 的
投 手 們 發 揮 了 正 常 的 水 平 , 基 本 體 現 了 自 己 的 能 力 。 最
後 雖 然 以 0比 5輸 掉 了 比 賽 , 但 我 們 沒 有 輸 掉 信 心 , 相 信
通 過 我 們 的 努 力 , 勝 利 將 不 會 太 遠 。
9月 27日
短 短 的 幾 天 時 間 , 隊 員 們 已 經 充 分 體 會 到 了 以 賽 代 練 的
顯 著 成 果 。 前 一 天 比 賽 出 現 的 問 題 , 在 第 二 天 上 午 的 訓
練 中 立 刻 有 針 對 性 地 進 行 糾 正 和 強 化 , 下 午 又 可 以 再 次
在 比 賽 中 付 諸 實 踐 , 每 天 積 累 逐 漸 提 高 。 今 天 的 比 賽 全
隊 對 于 對 方 投 手 的 節 奏 適 應 得 很 快 , 同 對 手 展 開 了 對 攻
戰 , 雖 然 最 終 以 7比 10輸 給 了 加 州 天 使 隊 , 但 隊 員 們 的 斗
志 和 精 彩 的 發 揮 得 到 了 美 國 教 練 的 肯 定 。
9月 28日
在 甜 美 的 睡 夢 中 , 我 們 度 過 了 傳 統 的 中 秋 佳 節 。 今 天 的
比 賽 中 , 我 們 近 期 一 直 苦 練 的 打 擊 功 夫 體 現 出 了 威 力 ,
第 一 次 安 打 數 量 超 過 了 對 手 。 雖 然 還 是 7比 10輸 給 了 聖 地
亞 哥 教 士 隊 , 但 看 得 出 我 們 的 汗 水 沒 有 白 流 , 相 信 勝 利
就 快 到 來 了 。 今 天 我 們 還 吃 到 了 由 小 球 中 心 田 原 先 生 親
手 下 廚 烹 飪 的 家 肴 , 味 道 一 級 棒 , 真 的 謝 謝 他 !
9月 30日
我 們 用 一 場 非 常 精 彩 的 比 賽 迎 來 了 中 國 55歲 的 生 日 。 或
許 大 家 知 道 今 天 是 不 平 常 的 日 子 , 從 清 晨 的 訓 練 開 始 每
一 名 球 員 都 顯 得 格 外 投 入 。 在 今 天 同 芝 加 哥 白 襪 隊 的 比
賽 中 我 們 領 先 了 對 手 7局 , 直 到 最 後 一 刻 才 被 對 手 抓 住
失 誤 以 5比 4反 超 。 相 信 勝 利 離 我 們 真 的 不 會 太 遠 了 。
10月 2日
終 于 贏 了 ! 今 天 的 對 手 是 德 克 薩 斯 游 騎 兵 隊 , 堅 定 的 取
勝 信 念 和 高 昂 的 斗 志 使 我 們 整 場 比 賽 始 終 壓 制 著 對 手 ,
其 中 投 手 群 的 完 美 表 現 是 我 們 獲 勝 的 關 鍵 。 3比 1的 勝 利
固 然 讓 我 們 興 奮 , 但 距 離 我 們 2008的 夢 想 還 很 遙 遠 , 把
這 些 勝 利 和 失 敗 的 經 驗 都 慢 慢 積 累 起 來 , 我 們 才 會 離 目
標 越 來 越 近 。
10月 4日
下 午 1點 鐘 我 們 同 小 熊 隊 在 基 地 比 賽 。 賽 前 全 隊 對 取 勝 充
滿 了 信 心 , 但 開 賽 後 風 雲 突 變 , 小 熊 隊 在 第 一 局 就 攻 下
了 5分 。 我 們 在 後 面 的 幾 局 中 及 時 調 整 了 心 態 , 一 度 追 平
並 超 出 了 對 手 , 但 關 鍵 時 刻 我 們 還 是 出 現 了 致 命 的 失 誤
, 以 7比 9惜 敗 。 晚 上 全 隊 針 對 今 天 比 賽 出 現 的 問 題 進 行
了 總 結 , 教 練 特 別 提 醒 大 家 , 不 論 領 先 或 落 後 , 在 場 上
都 應 保 持 平 穩 的 心 態 。
10月 7日
今 天 的 比 賽 我 們 開 局 發 揮 不 錯 , 前 幾 局 一 直 與 巨 人 隊 互
有 得 分 , 比 分 也 相 當 接 近 。 我 們 也 已 經 基 本 適 應 了 美 職
選 手 90英 里 的 快 速 球 , 但 我 們 的 差 距 就 在 于 在 選 球 方 面
往 往 出 現 問 題 , 攻 擊 對 方 投 手 投 來 的 壞 球 , 浪 費 了 自 己
進 攻 的 機 會 。 我 今 天 就 在 3球 的 時 候 攻 擊 了 投 手 投 來 的
一 個 並 不 好 打 的 球 , 遭 到 了 教 練 的 嚴 厲 的 批 評 。 我 當 時
心 理 過 于 急 躁 , 沒 能 理 性 分 析 當 時 的 局 面 。 雖 然 被 批 評
心 里 不 太 好 過 , 但 這 畢 竟 是 經 驗 的 積 累 。 有 失 敗 才 有 成
功 !
10月 8日
因 為 場 地 調 整 的 原 因 , 今 天 與 釀 酒 人 的 比 賽 改 在 上 午 9點
鐘 進 行 。 來 美 國 的 第 一 場 比 賽 我 們 就 同 釀 酒 人 交 過 手 ,
經 過 近 來 的 訓 練 和 比 賽 我 們 也 逐 步 的 增 強 了 信 心 , 賽 前
就 憋 著 勁 要 戰 勝 對 手 。 比 賽 從 始 至 終 我 們 在 氣 勢 上 壓 倒
了 對 手 , 場 上 場 下 都 相 互 支 持 鼓 勵 。 特 別 值 得 稱 贊 的 是
投 手 群 的 出 色 發 揮 , 他 們 以 14個 三 擊 不 中 徹 底 壓 制 了 對
方 的 進 攻 火 力 , 幫 助 我 們 以 2比 0取 得 了 又 一 場 勝 利 。
10月 10日
從 今 天 開 始 我 們 進 入 美 國 集 訓 的 後 半 程 比 賽 , 下 午 的 第
一 個 對 手 是 國 王 隊 。 我 們 開 局 不 利 , 一 上 來 就 被 擊 出 了
3分 全 壘 打 。 對 手 也 很 看 重 與 我 們 的 比 賽 , 派 上 了 大 聯 盟
投 手 先 發 。 隊 員 們 都 非 常 珍 惜 與 高 水 平 投 手 對 決 的 機 會
, 我 們 第 一 局 就 用 連 續 的 安 打 將 比 分 扳 平 , 接 下 來 的 兩
局 我 們 也 沒 讓 大 聯 盟 投 手 佔 到 便 宜 , 用 強 勁 的 進 攻 與 對
手 交 替 領 先 。 雖 然 我 們 目 前 的 打 擊 能 力 還 不 足 以 同 這 些
強 隊 抗 衡 , 但 經 過 前 一 段 的 集 訓 , 提 高 是 明 顯 的 。 比 賽
的 後 段 我 們 又 被 對 手 擊 出 兩 支 全 壘 打 , 結 果 以 10比 6惜 敗

10月 13日
今 天 是 訓 練 日 , 熱 身 後 全 隊 做 了 一 小 時 的 防 守 訓 練 。 技
術 訓 練 結 束 前 進 行 了 本 次 集 訓 的 第 三 次 擊 球 速 度 測 試 ,
結 果 相 當 讓 人 滿 意 , 參 加 測 試 的 所 有 球 員 都 比 來 美 國 前
有 了 接 近 10英 里 的 提 高 。 喜 人 的 數 字 讓 球 員 們 充 滿 了 信
心 , 我 們 期 待 著 明 天 是 一 場 精 彩 的 比 賽 。
10月 14日
從 昨 天 開 始 美 職 大 聯 盟 已 經 進 入 了 四 強 的 爭 奪 戰 , 分 別
是 洋 基 對 陣 紅 襪 , 紅 雀 挑 戰 太 空 人 , 比 賽 場 場 精 彩 , 每
晚 都 是 球 迷 的 節 日 , 也 是 我 們 難 得 的 學 習 機 會 。 今 天 美
國 著 名 的 福 克 斯 電 視 台 對 我 們 在 美 的 訓 練 情 況 進 行 了 全
天 的 跟 蹤 采 訪 , 中 國 的 棒 球 運 動 已 經 被 越 來 越 多 的 人 關
注 , 相 信 中 國 棒 球 一 定 會 有 美 好 的 未 來 。 我 們 也 會 為 中
國 棒 球 的 未 來 盡 我 們 的 微 薄 之 力 。 今 天 我 們 再 次 同 教 士
隊 進 行 了 比 賽 , 我 們 基 本 發 揮 了 應 有 的 水 平 , 但 還 是 以
4比 1負 于 對 手 。
--
小心id寄生蟲入侵網路~~網路蟲蟲危機再現!!
id寄生蟲特色:
喜歡說比他帥的男星為Gay ,喜歡罵人家賤 ,狗
利用news軟體發信 目前是台灣固網使用者
被罵的時候會反過來說 那就是你呀等等
只會寄生別人的id 真是超級窩囊廢
--
* Post by ptguitar from 210-68-147-87.adsl.dynamic.seed.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
šþšþ
2004-10-20 14:06:49 UTC
Permalink
³ºµMŠ³€H·í¯u......
Ô£!! ¬O°²ªº??!!
XD «õ §Ú³QÄF€F ToT
€å³¹šÓ·œ

http://hknews.china.com/zh_tw/sports/11024421/2004-10-20/37729.html

--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 211-74-184-235.adsl.dynamic.seed.net.tw
k***@bbs.kimo.com.tw
2004-10-20 14:31:32 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mjienan (šþšþ)¡n€§»Êš¥¡G
Post by šþšþ
Ô£!! ¬O°²ªº??!!
XD «õ §Ú³QÄF€F ToT
€å³¹šÓ·œ
http://hknews.china.com/zh_tw/sports/11024421/2004-10-20/37729.html
¥L­Ì¹ïŸÔªºŒh¯Å¬O­þ€@¯Å°Ú
À³žÓ¬O€@A§a €£ªŸ¹D¬O°ª¶¥ÁÙ¬O§C¶¥ ©Î¬O·s€HÁp·ùªº²y¶€
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 61-63-60-host183.kbtelecom.net.tw
¹a€ì2®Ô¯}¬ö¿ý
2004-10-20 15:29:47 UTC
Permalink
Post by šþšþ
Ô£!! ¬O°²ªº??!!
XD «õ §Ú³QÄF€F ToT
€å³¹šÓ·œ
http://hknews.china.com/zh_tw/sports/11024421/2004-10-20/37729.html
šºŽN§¹³J°Õ,€€°ê€@©w·|·m€U¶ø¹BŒúµP
--

€Hªº»ù­ÈŠb©ó§AŠpŠó¬Ý«Ý§AŠÛ€v¡AŠÓ«D§O€HŠpŠó¬Ý§A.
--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 218.167.216.175
šþšþ
2004-10-20 15:41:31 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mjienan (šþšþ)¡n€§»Êš¥¡G
Post by šþšþ
Ô£!! ¬O°²ªº??!!
XD «õ §Ú³QÄF€F ToT
€å³¹šÓ·œ
http://hknews.china.com/zh_tw/sports/11024421/2004-10-20/37729.html
žÉ¥Rkkcity€@Šìª©€Íªº€å³¹...
Š]¬°kkcityŽÎ²yª©ªº€å³¹Âà¶K€£¥X¥h....
©Ò¥HÀ°¥LÂà¶K€@€U....

 §@ªÌ  shujoe (€€°ê€j³°€]Š³ŽÎ²y¡H)  ¬ÝªO  baseball 
 ŒÐÃD  Re: [­»Žäºô] ŠÑŠ@ªºŽÎ²y¶€»·©º¬ü°ê€é°O 
 ®É¶¡  Wed Oct 20 23:35:00 2004 
¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w[¡öÂ÷¶}] [PgUp] [PgDn]

¡° €Þ­z¡***@bbs.cs.nccu.edu.tw (¬K€é®¥€¶)¡n€§»Êš¥¡G
> ³ºµMŠ³€H·í¯u......
³o¬O¯uªº =.=
http://www.cbl.org.cn/
€€°ê°ê®a¥Nªí¶€¬£¥XŠ~ÄÖŒh18~25ªº«CŠ~°µ²ŸŠa°Vœm¡A€§«eÁÙŠ³¥h¹L¿D¬w¡C
--
 ¢š¢i¢i¢i¢© ¢i¢i¢i¢i¢© ¢i 
 ¢i ¢i ¢i ¢i ¢i  OttoCat¬°KKcity€À¯ž ªùµPž¹œX¡G22330 
 ¢i ¢i¢i¢i¢i¢i ¢i 
 ¢i ¢i ¢i ¢i ¢i  ¥xÆW°ß€@Š³€€°êŽÎ²y¬ÝªOªº¯ž¥x 
 ¢ª¢i¢i¢i¢« ¢i¢i¢i¢i¢« ¢i¢i¢i¢i¢i 
--
¢z¢w¢w¢w¢w¢w¡»¢Ù¢Ù¢Ñ¢×¢â¢ç¡»¢w¢w¢w¢w¢w¢{¡°¡°¡° ¥v€W³ÌÆg ¥\¯à¶W±j ¡°¡°¡°
¢x bbs.kkcity.com.tw ¢x¡·žU€Hœu€W­µŒÖ©u µ¥«Ý±z€@°_šÓÅéÅç¡·
¢|¢w¢w¡mFrom:220.139.2.31 ¡n¢w¢w¢}¥ßšèšÓKKBOX http://www.kkbox.com.tw 
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 211-74-184-235.adsl.dynamic.seed.net.tw
继续阅读narkive:
Loading...