Discussion:
號稱加拿大王牌的Jeff Francis與小曹近況比較
(时间太久无法回复)
öt
2004-06-27 10:36:04 UTC
Permalink
【 在 MSchumacher (飆) 的大作中提到: 】
: 【 在 MSchumacher (飆) 的大作中提到: 】
: : 曹董 AA 6/25 Tulsa V.S Frisco
: : Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
: : Chin-hui Tsao (W 1-0) 7.0 3 0 0 0 8 0 0.00
: : J董 AA 6/17 Tulsa V.S Midland
: : Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
: : Jeff Francis (L 10-1) 6.1 6 4 3 2 2 1 2.03
: : 結局
: : 曹董0失分勝投
: : J董失4分3分自責分敗投


J董 AA 6/26 Tulsa V.S Frisco
Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
Jeff Francis (W 11-1) 6.0 7 4 4 2 9 2 2.27

J董再次先發面對前一天被曹董與隊友合力3安打完封的球隊
結果失4分4分自責分被打2隻HR拿下第11勝
結論
號稱加拿大王牌的J董
最近兩場的表現似乎不怎麼樣
至少不會比曹董強就是了
奧運對加拿大還是蠻有希望可以贏球

--
※ 來源:•靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw•[FROM: simon.pu.edu.tw]
d***@kkcity.com.tw
2004-06-27 11:33:49 UTC
Permalink
¥s§Ú LAST MAN !
2004-06-27 11:42:28 UTC
Permalink
Jž³ AA 6/26 Tulsa V.S Frisco
Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
Jeff Francis (W 11-1) 6.0 7 4 4 2 9 2 2.27
µ²ªG¥¢4€À4€ÀŠÛ³d€À³Q¥Ž2°ŠHR®³€U²Ä11³Ó
µ²œ×
ž¹ºÙ¥[®³€j€ýµPªºJž³
³Ìªñšâ³õªºªí²{Šü¥G€£«ç»òŒË
ŠÜ€Ö€£·|€ñ±äž³±jŽN¬O€F
¶ø¹B¹ï¥[®³€jÁÙ¬OÆZŠ³§Æ±æ¥i¥HĹ²y
€€µØ¶€ŸãÅ饎À»€ô·Ç€]žò3AªºŠP¯Å¶Ü?
Jž³Šb2A
Šý¬O§Ú€ñžû©Èªº¬O ¥[®³€jªº¥Žœu¥uŠ³2A€ô·Ç¶Ü?!
ŠA»¡ §Ú­Ì­nĹ²y
€@šÓ­n±o€À(§YšÏ¥L¹ê€O¿é±äž³ Šý§Ú­Ì€]­nŠ³Šb¥L€â€€±o€Àªº¥»¿ú)
€GšÓ ±äž³€ñ¥L±j€S€£¥Nªí€£·|¥¢€À(€E§œ€@¥¢ÂI €£¯à»¡¥L§ëªº®t§a?!)
ŠÓ¥B±äž³²{Šbšì©³¯à€£¯àŠ^šÓÁÙ¬O°ÝÃD ¥i¬O€H®aJž³€wžgœT©w¥XÁÉ€F
²{Šbšâ€j§Æ±æ €@šÓ±äž³¯àŠ^šÓ
€GšÓšâ­Ó¶ø¹B¹ïŸÔšìªºŠšÁZ ŽNŠpŠP€W­±POªºšºŒËŽNŠn€F!

--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 140.118.38.45
³Á€l
2004-06-27 11:40:19 UTC
Permalink
Post by öt
J董 AA 6/26 Tulsa V.S Frisco
Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
Jeff Francis (W 11-1) 6.0 7 4 4 2 9 2 2.27
J董再次先發面對前一天被曹董與隊友合力3安打完封的球隊
結果失4分4分自責分被打2隻HR拿下第11勝
結論
號稱加拿大王牌的J董
最近兩場的表現似乎不怎麼樣
至少不會比曹董強就是了
奧運對加拿大還是蠻有希望可以贏球
中華隊整體打擊水準也跟3A的同級嗎?
沒辦法 就是有很多天真可愛的球迷ㄇ~~~~~

--

「時間不是你的敵人,永恆才是。」

"Time is not your enemy, forever is."
--
* Post by iggy from 221-169-65-131.adsl.static.seed.net.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
d***@kkcity.com.tw
2004-06-27 12:08:06 UTC
Permalink
: CCF和恰恰應該有吧...
: 泰山 水電工至少有2.5A吧...
你確定嗎
美國評鑑南韓是2a
台灣的打者有誰可以跟李承燁並列同級的
是指整體二a吧...
李承燁應該也有3a的能力...

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:210.203.48.210 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
öt
2004-06-27 11:38:14 UTC
Permalink
【 在 ***@caffeine.iem.nctu.edu.tw (比賽老是被K 的大作中提到: 】
: ※ 引述《***@bbs.pu.edu.tw (飆)》之銘言:
: > J董 AA 6/26 Tulsa V.S Frisco
: > Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
: > Jeff Francis (W 11-1) 6.0 7 4 4 2 9 2 2.27
: > J董再次先發面對前一天被曹董與隊友合力3安打完封的球隊
: > 結果失4分4分自責分被打2隻HR拿下第11勝
: > 結論
: > 號稱加拿大王牌的J董
: > 最近兩場的表現似乎不怎麼樣
: > 至少不會比曹董強就是了
: > 奧運對加拿大還是蠻有希望可以贏球
: 中華隊整體打擊水準也跟3A的同級嗎?

你搞錯了
那只是DoubleA的其中一支球隊
並不是TripleA
可不要說中華隊的打擊實力
連一支普通的DoubleA都比不上
--
※ 修改:•MSchumacher 於 Jun 27 19:38:14 修改本文•[FROM: simon.pu.edu.tw]
※ 來源:•靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw•[FROM: simon.pu.edu.tw]
öt
2004-06-27 12:11:27 UTC
Permalink
【 在 ***@bbs.ndhu.edu.tw (遠方) 的大作中提到: 】
: ※ 引述《***@kkcity.com.tw ()》之銘言:
: : ※ 引述《***@caffeine.iem.nctu.edu.tw (比賽老是被K 人人叫我老K)》之銘言:
: : CCF和恰恰應該有吧...
: : 泰山 水電工至少有2.5A吧...
: 你確定嗎
: 美國評鑑南韓是2a
: 台灣的打者有誰可以跟李承燁並列同級的

那應該是整體的實力吧
如果說裡面最強的人組合起來
要大於DoubleA不是問題
台灣或許整體水準不到DoubleA
只是最強的選手加起來
我就不信連DoubleA都不到
至少水準還沒那麼差

--
※ 來源:•靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw•[FROM: simon.pu.edu.tw]
·RÅý€H€f¬O€ß«D²²Åʵ۩úªŸ¬G¥Çªºžo
2004-06-27 12:16:38 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.ndhu.edu.tw (»·€è) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: : ¡° €Þ­z¡***@caffeine.iem.nctu.edu.tw (€ñÁɊѬO³QK €H€H¥s§ÚŠÑK)¡n€§»Êš¥¡G
: : CCF©M«ê«êÀ³žÓŠ³§a...
: : ®õ€s €ô¹q€uŠÜ€ÖŠ³2.5A§a...
: §AœT©w¶Ü
: ¬ü°êµûŲ«nÁú¬O2a
: ¥xÆWªº¥ŽªÌŠ³œÖ¥i¥Hžò§õ©ÓêMšÃŠCŠP¯Åªº
«nÁú2a šÃ€£ªí¥Ü§õ©ÓêM¬O2a §õÀ³žÓ¬O3ašìmlb€§¶¡....€j·§ŽN¬O€é¥»€Hªº¥­§¡€ô·Ç..
µûªº¥u¬O¥­§¡§a....·íµM·|Š³€H°ª©ó¥­§¡­È€]Š³€H·|§C©ó¥­§¡­È....
ŠÓ¥B¥úŸa€ù­±ªºŒÆŸÚÁÙ¬O«ÜÃøžg€@­Ó¿ï€âÂkŠbšº­Óµ¥¯Å..
ŽNŠnªº€èªkŽN¬O¥X°ê¥h¬DŸÔ.....
§Úı±o°Õ...€€ÂŸ³Ì³»ŠyªºÀ³žÓ¯à¹Fšì2.5A(·Ó§Aªº»¡ªk) šºšä©óªº€ô·Ç€j·§Šb1Ašì2A€§¶¡


--
€j®üŠpŠ¹±j¶Õ €ÑªÅŠpŠ¹¿ñÁï ¬O§Aªº€ß
ŠÊ€t¶×»E ²³¬P¶³¶°
²×šsšSŠ³¥X²{ ¬O§Úªº®eš­€§³B
¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 61.217.123.178
d***@kkcity.com.tw
2004-06-27 12:32:53 UTC
Permalink
€pŠt~«Š
2004-06-27 12:52:13 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw¡n€§»Êš¥¡G
: +1 §A¥h¬Ý¬ÝKBO§a ²y³t§Öªº«ÜŠh ±±²yŠnªº€]€£€Ö
: Å܀ƲyŠ³ŽX­Ó€€Ä~§ë€â³£§ëšì138
: > ¬O«üŸãÅé€Ga§a...
: > §õ©ÓêMÀ³žÓ€]Š³3aªº¯à€O...
: §Ú¯uªº«Ü¥Í®ð
: ÁöµM«ê«ê€]¬O§Úªº°ž¹³
: Šý¬OœÐ€£­n§â¥Šžò³¯ª÷ŸWÂ\Šb€@°_ ³o¹ï³¯ª÷ŸW¬O€@­Ó«V°d
: ·íµMCPBL¥Ž4Šš Šb°ê€º¬O«Ü€F€£°_°Õ
: °ê€º²Ä€@¥ŽªÌ °ê€º³Ì±j
: «Ü¥i±€CPBL¥uŠ³1Aªº€ô·Ç
: «ÜŠh€HŽN¬O·Rµw¥W »¡€°»ò2A 3Aªº ¯uªº¬OŠÛ§ÚŠwŒ¢
: §Úªù­n»{²MšÆ¹ê
: €ñ°_ŸŽÎ5-6Š~ €ô·Ç¥uŠ³Šb€U­° ¥u€£¹L§óŒöŸxŠÓ€w
: Š³šÇ·sªáŒË ŽCÅ骣§@œ}€F

¥xÆW€ô·ÇšSšº»ò®t§a.....
€ñžû®tªº¬O¹ï²y­ûªº°öš|€Î·ÓÅU¯à€O
³s€H®a€jŸÇ³£€ñ€£€W

--
May the force be with you!!
Ä@­ì€O»P§AŠPŠb!

§Ú¬O¥x«nªº¥úŒC€pŠt!!

Åwªï¥úÁ{¥úŒC€pŠtªºŽÎ²y³Õª«À]
http://www.wretch.twbbs.org/album/jerrybest

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 61-59-200-235.adsl.stati¢¢¢w¢w¡Ž
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 12:50:25 UTC
Permalink
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 12:57:12 UTC
Permalink
Post by öt
: 中華隊整體打擊水準也跟3A的同級嗎?
你搞錯了
那只是DoubleA的其中一支球隊
並不是TripleA
可不要說中華隊的打擊實力
連一支普通的DoubleA都比不上
現在中職最強的左投是林英傑,
ERA不到2,只有1.97,
說林英傑宰制了中職應該沒問題吧,
鄭錡鴻在出國前就已經被認為實力超過林英傑了,
他被美國的教練認為只有low A實力而已,現在在打R,
而AA比low A高兩級.....
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
d***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:01:31 UTC
Permalink
那每年淘汰一堆洋將都是rookie??
就如同你說的淘汰品!!! 退化的選手 或是朽木
胡說八道
有些選手是過了黃金期
mlb不對他們有任何期待
有淺力的選手實力絕對不止2A or 3A 只是再磨練而已 就如同王建民
當你打1a 2a-3a的比賽時 就會跟這些人對決
這是自打嘴巴的說法吧...
你以為全部的球員都是王建民 曹錦輝..
算了 你要認為我門真的多強就算了
台灣的棒球實力的確不如人很多..
但是絕非你想的那麼爛...
連2a都沒有...

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:210.203.54.119 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:08:23 UTC
Permalink
d***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:07:04 UTC
Permalink
±jªÌ³¯ª÷ŸW
2004-06-27 13:16:39 UTC
Permalink
※ 引述《***@kkcity.com.tw ()》之銘言:
: ※ 引述《***@wretch.twbbs.org (...)》之銘言:
: > ====================重新給你一個新的回應================
: > 我剛才會錯意了
: > 你是說我門淘汰他吧 是這個意思吧
: > 我只能跟你說 那些選手比很多本土選手都強好嗎
: > 你說這個不是自打嘴吧嗎??
: > 只不過洋將名額限制 當然要找更好的
: > 不過以本土選手來說 她們都夠了
: > 如果她們沒有本土的強 教練派他上場幹嘛??
: 我覺得台灣如果去打明年美國的世界杯...
: 要是其他國家菁英全上
: 台灣絕對很難進八強
: 除非台灣和中國 南非 義大利在同一組...
: 但是
: 中華隊的攻守打 我想絕對不會輸給2a太多...
: 以上次在澄清湖對美國之戰來說....
: 人家是派3a明星隊....
: 前五局也和中華隊糾纏了一段時間才分出勝負...
那次離AAA的明星隊還有很大的差距
雪梨奧運那次才是 還有去年搞笑淘汰那支也比世界盃那次強很多
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: mlw.mc.ntu.edu.tw
S***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:17:33 UTC
Permalink
Š¿€pšf
2004-06-27 13:31:04 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.pu.edu.tw (öt)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¡i Šb ***@caffeine.iem.nctu.edu.tw (€ñÁɊѬO³QK ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: > §A·d¿ù€F
: > šº¥u¬ODoubleAªºšä€€€@€ä²y¶€
: > šÃ€£¬OTripleA
: > ¥i€£­n»¡€€µØ¶€ªº¥ŽÀ»¹ê€O
: > ³s€@€äŽ¶³qªºDoubleA³£€ñ€£€W
: ²{Šb€€ÂŸ³Ì±jªº¥ª§ë¬OªL­^³Ç¡A
: ERA€£šì2¡A¥uŠ³1.97¡A
: »¡ªL­^³Ç®_šî€F€€ÂŸÀ³žÓšS°ÝÃD§a¡A
: ŸGÀBÂEŠb¥X°ê«eŽN€wžg³Q»{¬°¹ê€O¶W¹LªL­^³Ç€F¡A
: ¥L³Q¬ü°êªº±Ðœm»{¬°¥uŠ³low A¹ê€OŠÓ€w¡A²{ŠbŠb¥ŽR¡A
: ŠÓAA€ñlow A°ªšâ¯Å.....

1.ŸGÀBÂE¥X°êªº®É­Ô, ªL­^³Çªº¹ê€O¬O³Q¥Ž°Ýž¹ªº
2.ŸGÀBÂE¥ŽRookieªº­ìŠ]¬O²y¶€§Æ±æ¥LŠb·s€HÁp·ùœmÅܳt²y
²y¶€»{¬°¥L¥i¥HÀ³¥IShort A, ³o©M¥L¥uŠ³Short A¹ê€O¥i¬OŠ³«Ü€jªº®t§O

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.163 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-27 13:32:59 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw¡n€§»Êš¥¡G
: +1 §A¥h¬Ý¬ÝKBO§a ²y³t§Öªº«ÜŠh ±±²yŠnªº€]€£€Ö
: Å܀ƲyŠ³ŽX­Ó€€Ä~§ë€â³£§ëšì138

§A³oŒË»¡ªº·N«ä¬O§A±`¬ÝKBO¡H
œÐ°Ý§A¬O¬Ý­þ€@¥x°Ú¡H

§Ú¬O¥u¬Ý¹LŽX³õ°ÕXD


--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.163 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-27 13:34:17 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw¡n€§»Êš¥¡G
: > šºšCŠ~²^šO€@°ï¬v±N³£¬Orookie??
: ŽNŠpŠP§A»¡ªº²^šO«~!!! °h€Æªº¿ï€â ©Î¬OŠŽ€ì
: Š³²L€Oªº¿ï€â¹ê€OµŽ¹ï€£€î2A or 3A ¥u¬OŠA¿iœmŠÓ€w ŽNŠpŠP€ý«Ø¥Á
: ·í§A¥Ž1a 2a-3aªº€ñÁÉ®É ŽN·|žò³ošÇ€H¹ïšM
: ºâ€F §A­n»{¬°§Úªù¯uªºŠh±jŽNºâ€F

§A¥H¬°A AA AAA³£¬O€ý«Ø¥Á±äÀAœ÷Šb¥Ž¡H
šºšÇ§A€f€€ªº²^šO«~¡B°h€Æªº¿ï€â©MŠŽ€ì
³q³q³£¬OA AA AAAªº€j©v¡I

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.163 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-27 13:33:29 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Chicken.twbbs.org (§A€µ€Ñ³QK€F¶Ü?)¡n€§»Êš¥¡G
: > šº€£µM­n€ñ°ê»ÚÁÉŠšÁZ¶Ü?
: > ­Ë®É­ÔŠAšÓ»¡šS·Nžq¡A°ê€ºÁÉ€~·Ç?
: °ê»ÚÁÉ€£­n€ñ€ñžûŠn..........
: Š]¬°€QŠ~€º §Úªù³£¬Oµ¹€éÁú¹qªººGºGªº
: ¥uŠ³³Ìªñ€TŠ~€ñžûŠn€@ÂI

€TŠ~«ežò€TŠ~€ºªº¿ï€â®Ú¥»¬Ošâ§å€H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.163 ¢¢¢w¢w¡Ž
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:32:20 UTC
Permalink
Post by W***@kkcity.com.tw
現在中職最強的左投是林英傑,
ERA不到2,只有1.97,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
防禦率比林英傑高的風神
過去曾是大聯盟球員
那是過去了,
人會老會退化。
Post by W***@kkcity.com.tw
說林英傑宰制了中職應該沒問題吧,
鄭錡鴻在出國前就已經被認為實力超過林英傑了,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
誰認定的
林華韋
Post by W***@kkcity.com.tw
他被美國的教練認為只有low A實力而已,現在在打R,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
哪個教練
Dane Johnson
Post by W***@kkcity.com.tw
而AA比low A高兩級.....
照你的道理 林英接可以去大聯盟了
陽建福可以去大聯盟當固定先發
你的邏輯有問題 ="=
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:37:04 UTC
Permalink
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 13:48:16 UTC
Permalink
: 現在中職最強的左投是林英傑,
: ERA不到2,只有1.97,
: 說林英傑宰制了中職應該沒問題吧,
: 鄭錡鴻在出國前就已經被認為實力超過林英傑了,
: 他被美國的教練認為只有low A實力而已,現在在打R,
: 而AA比low A高兩級.....
1.鄭錡鴻出國的時候, 林英傑的實力是被打問號的
鄭錡鴻現在球速比林英傑快,
曲球早也是國內第一,
現在還練了變速球,
除非鄭錡鴻控球爛到爆,
不然沒理由比林英傑差。
2.鄭錡鴻打Rookie的原因是球隊希望他在新人聯盟練變速球
我知道啊 ^^
球隊認為他可以應付Short A, 這和他只有Short A實力可是有很大的差別
球團的確是認為鄭錡鴻有low A實力,
這新聞您可以自行去查查,
另外low A水準比Short A高。
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 14:30:54 UTC
Permalink
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 14:47:05 UTC
Permalink
MORA 目前美聯打擊率第三名
Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
1998 Mexico City Tigres Mex 26 AAA .317 116 451 83 143 26 7 21 83 4 53 77 .545
1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
1999 Norfolk IL 27 Nym AAA .303 82 304 55 92 17 2 8 36 18 41 54 .451
亞力士
Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
2000 El Paso Tex 28 Ari AA .382 53 212 56 81 19 2 35 82 3 25 52 .986
好啦 你說中職水準只有1A甚至R
那這兩個人為何2 3A成績跟在中職時差不多
可以這樣算就好了 你根本就不懂棒球
你愛硬凹自我陶醉我也沒辦法
南韓第一李程業 被要求從3A開始打
新庄剛至被退貨
王建民在2A表現不是很穩定
我只是舉些你比較熟悉的人
你這樣講他還是聽不懂啦 ~___~
這樣說看他能不能懂...

如果中職水準 = AA,
那麼去年亞錦就不用靠王建民來拯救中華隊了,
叫劉文貿上就好了,
因為去年劉文貿的ERA還比王建民低,
而吳俊億則會比曹錦輝更有資格挑戰MLB.....

可能嗎? -__-
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
g***@kkcity.com.tw
2004-06-27 15:11:46 UTC
Permalink
MORA 目前美聯打擊率第三名
Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
1998 Mexico City Tigres Mex 26 AAA .317 116 451 83 143 26 7 21 83 4 53 77 .545
1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
1999 Norfolk IL 27 Nym AAA .303 82 304 55 92 17 2 8 36 18 41 54 .451
亞力士
Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
2000 El Paso Tex 28 Ari AA .382 53 212 56 81 19 2 35 82 3 25 52 .986
好啦 你說中職水準只有1A甚至R
那這兩個人為何2 3A成績跟在中職時差不多
你以為鈴木一朗到中職打 打擊率應該要0.5啊

如果只有0.35,那你也可以說中職跟MLB差不多是不是啊

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:218.169.110.93 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 15:12:51 UTC
Permalink
öt
2004-06-27 15:01:37 UTC
Permalink
【 在 ***@wretch.twbbs.org (...) 的大作中提到: 】
: ※ 引述《***@no.bbs.ee.nchu.edu.tw.spam (一堆作業)》之銘言:
: > ※ 引述《***@kkcity.com.tw》之銘言:
: > MORA 目前美聯打擊率第三名
: > Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
: > 1998 Mexico City Tigres Mex 26 AAA .317 116 451 83 143 26 7 21 83 4 53 77 .545
: > 1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
: > 1999 Norfolk IL 27 Nym AAA .303 82 304 55 92 17 2 8 36 18 41 54 .451
: > 亞力士
: > Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
: > 1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
: > 2000 El Paso Tex 28 Ari AA .382 53 212 56 81 19 2 35 82 3 25 52 .986
: > 好啦 你說中職水準只有1A甚至R
: > 那這兩個人為何2 3A成績跟在中職時差不多
: 可以這樣算就好了 你根本就不懂棒球
: 你愛硬凹自我陶醉我也沒辦法
: 南韓第一李程業 被要求從3A開始打
那是人家要他先在AAA磨練一下才要讓他上大聯盟
並不是他只有AAA的實力
如果他只有AAA的實力人家也不會找他
如果他只有AAA的實力他會是從A開始打起
: 新庄剛至被退貨
日本就只有他一個有去過美國嗎???
: 王建民在2A表現不是很穩定
你說這又代表什麼呢
是想表達他只有AA的實力還是怎麼樣???
能不能說清楚一點呀?!
: 我只是舉些你比較熟悉的

--
※ 來源:•靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw•[FROM: simon.pu.edu.tw]
.....
2004-06-27 15:14:45 UTC
Permalink
Jž³ AA 6/26 Tulsa V.S Frisco
Tulsa IP H R ER BB SO HR ERA
Jeff Francis (W 11-1) 6.0 7 4 4 2 9 2 2.27
µ²ªG¥¢4€À4€ÀŠÛ³d€À³Q¥Ž2°ŠHR®³€U²Ä11³Ó
µ²œ×
ž¹ºÙ¥[®³€j€ýµPªºJž³
³Ìªñšâ³õªºªí²{Šü¥G€£«ç»òŒË
ŠÜ€Ö€£·|€ñ±äž³±jŽN¬O€F
¶ø¹B¹ï¥[®³€jÁÙ¬OÆZŠ³§Æ±æ¥i¥HĹ²y
€€µØ¶€ŸãÅ饎À»€ô·Ç€]žò3AªºŠP¯Å¶Ü?
¥Š¥uŠb
2a
--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 61.63.119.140
//
2004-06-27 15:44:45 UTC
Permalink
【 在 ***@Chicken.twbbs.org (你今天被K了嗎?) 的大作中提到: 】
: ※ 引述《***@kkcity.com.tw》之銘言:
: > ※ 引述《***@wretch.twbbs.org (...)》之銘言:
: > 你這樣講他還是聽不懂啦 ~___~
: > 這樣說看他能不能懂...
: > 如果中職水準 = AA,
: > 那麼去年亞錦就不用靠王建民來拯救中華隊了,
: > 叫劉文貿上就好了,
: > 因為去年劉文貿的ERA還比王建民低,
: > 而吳俊億則會比曹錦輝更有資格挑戰MLB.....
: > 可能嗎? -__-
: 要對中華隊有信心

他只對小聯盟有信心
不是小聯盟的他都不放在眼裡

--
※ 來源:•靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw•[FROM: simon.pu.edu.tw]
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 16:36:59 UTC
Permalink
作者: Woerns (沃恩斯) 看板: baseball
標題: Re: 號稱加拿大王牌的Jeff Francis與小曹近況比較
時間: Mon Jun 28 00:35:13 2004
Post by W***@kkcity.com.tw
你這樣講他還是聽不懂啦 ~___~
這樣說看他能不能懂...
如果中職水準 = AA,
那麼去年亞錦就不用靠王建民來拯救中華隊了,
叫劉文貿上就好了,
因為去年劉文貿的ERA還比王建民低,
而吳俊億則會比曹錦輝更有資格挑戰MLB.....
可能嗎? -__-
對拉 你說的沒錯 但請問你
劉文貿去年只有投幾局 還有吳俊億投的好是因為他都避開統一誠泰
潘威倫去年的防禦率也比吳俊億高阿 但潘會比吳爛嗎
照你的邏輯來說 今年喬依防禦率2.6
比林英傑差 但是喬依是打過大聯盟的球員
那是n年前的事了,
n年後的他早已經沒有MLB水準,
若有MLB水準那來台灣領8500做什麼?
那林英傑不就可以去大聯盟了
你為什麼一直要誤解我的意思?
我的邏輯根本不是這樣好嗎 -__-
用防禦率比較中職與小聯盟 有意義嗎
那你說說看到底為什麼中職水準有AA來聽聽?
去年的曹與王在AA都有出賽,
你倒是說說看中職有誰比曹與王強?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
Š¿€pšf
2004-06-27 16:52:45 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: šº§A»¡»¡¬Ýšì©³¬°€°»ò€€ÂŸ€ô·ÇŠ³AAšÓťť?
: ¥hŠ~ªº±ä»P€ýŠbAA³£Š³¥XÁÉ¡A
: §A­Ë¬O»¡»¡¬Ý€€ÂŸŠ³œÖ€ñ±ä»P€ý±j?

SO¡H³o¥i¥HÃÒ©ú€°»ò¡H
§Ú¯uªº€£ªŸ¹D§A€@ªœ±jœÕ±äžò€ýŠ³€°»ò·Nžq
CPBLšSŠ³§ë€â€ñ±äÀAœ÷±j, ©Ò¥HCPBLšSŠ³AA€ô·Ç¡H
§A¬O³o­Ó·N«ä¶Ü¡H
ŠpªG§A¬O³o­Ó·N«äªºžÜ, šº§ÚÄU§AÁÙ¬O€Ö°Qœ×minor league€è­±ªº°ÝÃD

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.163 ¢¢¢w¢w¡Ž
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 17:09:26 UTC
Permalink
: 那你說說看到底為什麼中職水準有AA來聽聽?
: 去年的曹與王在AA都有出賽,
: 你倒是說說看中職有誰比曹與王強?
SO?這可以證明什麼?
我真的不知道你一直強調曹跟王有什麼意義
CPBL沒有投手比曹錦輝強, 所以CPBL沒有AA水準?
你是這個意思嗎?
前文就已經說小曹不比了,
畢竟他已經宰制了AA,
水準當然不會是AA級。

現在拿一個在AA常被打爆,
去年ERA還高到4.65的王建民來說好了,
如果中職水準 = AA,
去年在中職ERA 3.xx的先發型投手,
其實力應該都要比王建民好才是,
有嗎?
如果你是這個意思的話, 那我勸你還是少討論minor league方面的問題
我並沒有說要拿曹比,
不知為何你把我那段文消掉?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
Š¿€pšf
2004-06-27 17:50:09 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > SO¡H³o¥i¥HÃÒ©ú€°»ò¡H
: > §Ú¯uªº€£ªŸ¹D§A€@ªœ±jœÕ±äžò€ýŠ³€°»ò·Nžq
: > CPBLšSŠ³§ë€â€ñ±äÀAœ÷±j, ©Ò¥HCPBLšSŠ³AA€ô·Ç¡H
: > §A¬O³o­Ó·N«ä¶Ü¡H
: «e€åŽN€wžg»¡€p±ä€£€ñ€F¡A
: ²Š³º¥L€wžg®_šî€FAA¡A
: €ô·Ç·íµM€£·|¬OAA¯Å¡C
: ²{Šb®³€@­ÓŠbAA±`³Q¥ŽÃz¡A
: ¥hŠ~ERAÁÙ°ªšì4.65ªº€ý«Ø¥ÁšÓ»¡Šn€F¡A
: ŠpªG€€ÂŸ€ô·Ç = AA¡A
: ¥hŠ~Šb€€ÂŸERA 3.xxªº¥ýµo«¬§ë€â¡A
: šä¹ê€OÀ³žÓ³£­n€ñ€ý«Ø¥ÁŠn€~¬O¡A
: Š³¶Ü?

€°»ò¥s°µÀ³žÓ¡H
šâÁp·ù€§¶¡ªº¹ê€O€ñžû¬O¥i¥H®³€@­Ó€H€ñžûªº¶Ü¡H
€ý«Ø¥Á¥hŠ~žò€µŠ~ŽXŠžšü¶ËŸÉ­PŠšÁZ°_¥ñ
³o€S­n«ç»òºâ©O¡H

šÆ¹ê€W, €ý«Ø¥ÁŠbAAªºªí²{€@ªœ³Q¬v°ò©ê«è
»{¬°¥Lª¬ªp€ÓŠh¡B€£À³žÓ¥uŠ³³oŒËªºŠšÁZ
€£¹LÁöµMŠpŠ¹, ¬v°ò€j­P€W€ŽµM¬O¹ï€ý«Ø¥Áª¬ªpŠn®Éªºªí²{¬Û·íº¡·Nªº
šÆ¹ê€W€ý«Ø¥Ášâ«×Àò±o¥þÁp·ù³æ¶g³ÌšÎ§ë€â
³oŒËªº²y­û§A»¡žÓ«ç»òºâ©O¡H

: > ŠpªG§A¬O³o­Ó·N«äªºžÜ, šº§ÚÄU§AÁÙ¬O€Ö°Qœ×minor league€è­±ªº°ÝÃD
: §ÚšÃšSŠ³»¡­n®³±ä€ñ¡A
: €£ªŸ¬°Šó§A§â§Úšº¬q€å®ø±Œ?

§AŸãœg€å³¹Šp€U
¡yšº¬OnŠ~«eªºšÆ€F¡A
nŠ~«áªº¥LŠ­€wžgšSŠ³MLB€ô·Ç¡A
­YŠ³MLB€ô·ÇšºšÓ¥xÆW»â8500°µ€°»ò?

§A¬°€°»ò€@ªœ­n»~žÑ§Úªº·N«ä?
§ÚªºÅÞ¿è®Ú¥»€£¬O³oŒËŠn¶Ü -__-

šº§A»¡»¡¬Ýšì©³¬°€°»ò€€ÂŸ€ô·ÇŠ³AAšÓťť?
¥hŠ~ªº±ä»P€ýŠbAA³£Š³¥XÁÉ¡A
§A­Ë¬O»¡»¡¬Ý€€ÂŸŠ³œÖ€ñ±ä»P€ý±j?¡z

§Ú¹êŠbšS¬Ýšì§A­þžÌ»¡€£®³±ä€ñ¡H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.163 ¢¢¢w¢w¡Ž
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 18:00:03 UTC
Permalink
W***@kkcity.com.tw
2004-06-27 18:18:51 UTC
Permalink
: 前文就已經說小曹不比了,
: 畢竟他已經宰制了AA,
: 水準當然不會是AA級。
: 現在拿一個在AA常被打爆,
: 去年ERA還高到4.65的王建民來說好了,
: 如果中職水準 = AA,
: 去年在中職ERA 3.xx的先發型投手,
: 其實力應該都要比王建民好才是,
: 有嗎?
什麼叫做應該?
兩聯盟之間的實力比較是可以拿一個人比較的嗎?
王建民去年跟今年幾次受傷導致成績起伏
這又要怎麼算呢?
事實上, 王建民在AA的表現一直被洋基抱怨
認為他狀況太多、不應該只有這樣的成績
不過雖然如此, 洋基大致上仍然是對王建民狀況好時的表現相當滿意的
事實上王建民兩度獲得全聯盟單週最佳投手
這樣的球員你說該怎麼算呢?
喔,原來是大大您啊,
失禁失禁 Orz

的確,兩聯盟之間的實力不能由一個人的成績來看,
小弟實在不該亂舉爛例子,
小弟只記得您說過打low A聯盟AVG.286的胡金龍,
其打擊水準只跟AVG.18x的許聖杰差不多,
看來中職水準比low A高蠻多的,
到底中職是否有AA實力,
或是中職水準在那,
還是懇求您來詳細說明吧 ="=
: 我並沒有說要拿曹比,
: 不知為何你把我那段文消掉?
你整篇文章如下
『那是n年前的事了,
n年後的他早已經沒有MLB水準,
若有MLB水準那來台灣領8500做什麼?
你為什麼一直要誤解我的意思?
我的邏輯根本不是這樣好嗎 -__-
那你說說看到底為什麼中職水準有AA來聽聽?
去年的曹與王在AA都有出賽,
你倒是說說看中職有誰比曹與王強?』
我實在沒看到你哪裡說不拿曹比?
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
­ø....
2004-06-27 20:21:27 UTC
Permalink
Post by Š¿€pšf
šº¬OnŠ~«eªºšÆ€F¡A
nŠ~«áªº¥LŠ­€wžgšSŠ³MLB€ô·Ç¡A
­YŠ³MLB€ô·ÇšºšÓ¥xÆW»â8500°µ€°»ò?
§ÚªºÅÞ¿è®Ú¥»€£¬O³oŒËŠn¶Ü -__-
šº§A»¡»¡¬Ýšì©³¬°€°»ò€€ÂŸ€ô·ÇŠ³AAšÓťť?
¥hŠ~ªº±ä»P€ýŠbAA³£Š³¥XÁÉ¡A
§A­Ë¬O»¡»¡¬Ý€€ÂŸŠ³œÖ€ñ±ä»P€ý±j?
A¡BAA¡BAAA¡BMLB
±j€£±j©Î³\¬Ý²{Šb€HŠb­þžÌŽNªŸ¹D€F¡C
€£­n»¡€ÓŠh€]³\....Š]¬°€]³\°£€F¹ê€O¥~€]¥]§t€F©R¹B»PŸ÷·|¡C
©Ò¥H³o­ÓžÜÃD€£Šnª±¡A€ÓŠh€zÂZŠ]¯À¡AŠý¥i¥H¬Ý¥XÁͶ՞ò¯ßµž¡C
šä¹êŸã­Ó°Qœ×Šê€@¶}©l¬O§è€€µØ¶€žò2a
µ²ªG«ášÓ€S§èŠ^€€ÂŸžò2a..= =
€j®a²VŸÔ²V±o«Ü°ª¿³°Ú...
--
¡žµo«H¯ž(wuliwala.twbbs.org)
¡ž¥Ž±q(218-184-166-40.cm.dynamic.apol.com.tw)šÓpo³oœg€å³¹
¢b¢e¢i¡KŸÖÀœªºŒÖ¶é¡K¢i¢h¢g¢f¢e¢d¢c¢b¢b §A ³Ì ¬ü ÄR ªº ÁÛ °m 
öt
2004-06-28 01:14:14 UTC
Permalink
【 在 ***@kkcity.com.tw () 的大作中提到: 】
: ※ 引述《***@Lions.twbbs.org (江小狄)》之銘言:
: > ※ 引述《***@kkcity.com.tw ()》之銘言:
: > SO?這可以證明什麼?
: > 我真的不知道你一直強調曹跟王有什麼意義
: > CPBL沒有投手比曹錦輝強, 所以CPBL沒有AA水準?
: > 你是這個意思嗎?
: 前文就已經說小曹不比了,
: 畢竟他已經宰制了AA,
: 水準當然不會是AA級。
: 現在拿一個在AA常被打爆,
: 去年ERA還高到4.65的王建民來說好了,
: 如果中職水準 = AA,
: 去年在中職ERA 3.xx的先發型投手,
: 其實力應該都要比王建民好才是,
: 有嗎?
你喜歡用小聯盟來比那也可以呀
中職有多少洋將在AA的成績比王建民好很多
可是來CPBL卻混不下去的
這該怎麼辦
這樣不就互相矛盾了
你覺得你說的那些還有意義嗎

: > 如果你是這個意思的話, 那我勸你還是少討論minor league方面的問題
: 我並沒有說要拿曹比,
: 不知為何你把我那段文消掉?


--
※ 來源:•靜宜大學計算機中心bbs站 bbs.pu.edu.tw•[FROM: simon.pu.edu.tw]
arabeske
2004-06-28 04:03:26 UTC
Permalink
: 那你說說看到底為什麼中職水準有AA來聽聽?
: 去年的曹與王在AA都有出賽,
: 你倒是說說看中職有誰比曹與王強?
SO?這可以證明什麼?
我真的不知道你一直強調曹跟王有什麼意義
CPBL沒有投手比曹錦輝強, 所以CPBL沒有AA水準?
這種問題就不用辯了,

MLB關於李承曄的新聞中提到韓職,
評價就是 2A, 中職得評價從哪一點可以強過韓職 ?
沒有. 所以 中職水準不到 2A, 很公道.
你是這個意思嗎?
如果你是這個意思的話, 那我勸你還是少討論minor league方面的問題
--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from LL-61-66-16-121.LL.sparqnet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
Š¿€pšf
2004-06-28 04:40:19 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ³á¡A­ìšÓ¬O€j€j±z°Ú¡A
: ¥¢žT¥¢žT Orz
: ªºœT¡AšâÁp·ù€§¶¡ªº¹ê€O€£¯à¥Ñ€@­Ó€HªºŠšÁZšÓ¬Ý¡A
: €p§Ì¹êŠb€£žÓ¶ÃÁ|ÄêšÒ€l¡A
: €p§Ì¥u°O±o±z»¡¹L¥Žlow AÁp·ùAVG.286ªº­Jª÷Às¡A
: šä¥ŽÀ»€ô·Ç¥užòAVG.18xªº³\žtªN®t€£Šh¡A
: ¬ÝšÓ€€ÂŸ€ô·Ç€ñlow A°ªÆZŠhªº¡A
: šì©³€€ÂŸ¬O§_Š³AA¹ê€O¡A
: ©Î¬O€€ÂŸ€ô·ÇŠbšº¡A
: ÁÙ¬OÀµšD±zšÓžÔ²Ó»¡©ú§a ="=

šâ­ÓÁp·ù€§¶¡ªº®t¶Z, «ÜÃø¥Î¬Y­Ó³æ€@²y­ûšÓÆ[¹î
»Ý­n³\ŠhŠP€@®ÉŽÁ«Ý¹LŠPŒËšâ­ÓÁp·ùªº²y­û§@€ñžû
€~¯à±ÀŠô€j¬ù¬O«çŒËªº€ô·Ç

¥H¥Ø«e¥xÆWªº¬v±NšÓ·œ, °£€F2A¡B3A€§¥~
€jŠè¬vÁp·ù¬O¥Ø«e¥xÆW§ä¬v±Nªº¥D­nºÞ¹D€§€@
žÛ®õªº«Â€OŽµ¡BÅ]©Ô, €€«Hªº€Š¥§³£¬O±q€jŠè¬vÁp·ù§äšÓªº
€@¯ë€]»{¬°€jŠè¬vÁp·ùžò€€ÂŸŠbŠšÁZÂàŽ«€W€ñžû±µªñ
Šb€jŠè¬vÁp·ù©ú¬P¯Åªº²y­û, ·|Š³Ÿ÷·|Šb€€ÂŸŠ³©Òªí²{
ŠÓ€jŠè¬vÁp·ùŠb¬ü°ê¬OÄÝ©ó¹ê€Ožû±jªºšâªºÁp·ù€§€@
«eŽXŠ~MLBšt²Î©|¥Œ€j³WŒÒ€äŽ©°ê»ÚÁÉ®É
¥_€èÁp·ù©M€jŠè¬vÁp·ù¬O¬ü°ê°ê®a¶€²ÕŠšªº¥D€O

€jŠè¬vÁp·ù¬OŠb90Š~¥N€€ŽÁ¶}©lÄw³Æ, 98Š~¶}¥Ž
Šš¥ß€§ªì¥D­n«õš€¹ï¶H, ¬O®³šì6 yr minor league FAªº2A©Î3A²y­û
°£Š¹€§¥~€]Š³¥|€QŸlŠW«e€jÁp·ù²y­û§ë€J
³oŽXŠ~€jŠè¬vÁp·ùªº·s€H€]¶}©lŠ³€HŠ^¬yMLBÅéšt
¹³¬OChicago CubsªºBobby Hill
¥L¬O1999Š~ncaa¥þ¬ü«a­xÁÚªü±K€jŸÇªºŠš­û, €]¬OžÓŠ~«×All-American TeamªºŽåÀ»€â
1999Š~€»€ë¿ïšqŠb²Ä€Gœü³QChicago White Sox¿ï€WŠýšSŠ³¥[·ù
¶]šÓ¥[€J€F€jŠè¬vÁp·ùªºNewark Bears¶€
2000Š~ŠbNewark BearsŠ³.326ªº¥ŽÀ»²v
¹jŠ~Bobby HillŠA«×°Ñ¥[€F€jÁp·ù¿ïšq, šÃ¥B³QChicago Cubs¿ï€W
2001Š~³Q«ü¬£¥[€JChicago CubsªºAA²y¶€West Tennessee
Bobby HillžÓŠ~«×ŠbWest TennesseeŠ]¶Ë¥u¥XÁÉ€F57³õ
Šý¬O€ŽµMú¥X€F.301ªº¥ŽÀ»ŠšÁZ, šÃ¥BÀò¬£°Ñ¥[AFL
Bobby HillŠbžÓŠ~«×ªºAFL, Àò±o.345ªº¥ŽÀ»²v, €WÂS²v§ó°ª¹F.442

€jŠè¬vÁp·ùªºÁ~žê€ô·Ç€j¬ùŠb3000¬üª÷, ³»¯Å²y­û¥i¥H®³šì7500¬üª÷¥ª¥kªº€ëÁ~
€ñ°_3A¯ÅªºÁ~€ôºâ¬OµyšÎ
©Ò¥H§l€Þ€F€£€Ö4A¯ÅŠ~¬ö€w€jµL±æMLB©Î¬O­è±qMLB°h€Uªº²y­û¥[€J
¹³€µŠ~¥[·ùªº²y­û·í€€, ³ÌŠ³ŠWªºŽN¬OMLB¶Ç©_²y¬PRickey Henderson
€£¹L€jŠè¬vÁp·ùÁöµMŸÖŠ³3¯ÅªºÁ~žê€ô·Ç, €]Àò±o€£€Ö«e€jÁp·ù²y­û¥[€J
€@¯ë»{¬°€jŠè¬vÁp·ù€ô·Ç€Ž»·€£€Î3A
€j·§¥u€ñHigh AªºCarolina LeagueµyšÎ, ©MCalifornia League¬Û¥é

°£€F€jŠè¬vÁp·ù
§A€]¥i¥H€ñžû¬Ý¬Ý±qŸ¥Šè­ôÁp·ùšì€€ÂŸ¥Ž²yªº¬v±NªºÂàŽ«ŠšÁZ
°ò¥»€WŸ¥Šè­ôÁp·ùŠbMLB©x€è³Qµû»ù¬°3Aµ¥¯ÅªºÁp·ù
€£¹L¹ê»Ú€WŸ¥Šè­ôÁp·ùšÃšSŠ³šº»ò±j, ªñŠ~šÓ€j·§¥uŠ³2A€ô·Ç
°ò¥»€W€€ÂŸ©MŸ¥Šè­ôÁp·ùªºŠšÁZÂàŽ«€]ÁÙÆZ±µªñªº
€£¹LŸ¥Šè­ôÁp·ùªºŠšÁZ·|€ñžûŠ³§Q¥ŽªÌ, €ñžûªº®É­Ô­nª`·N€@€UŽN¬O€F

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.23.45.230 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 04:51:03 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > SO¡H³o¥i¥HÃÒ©ú€°»ò¡H
: > §Ú¯uªº€£ªŸ¹D§A€@ªœ±jœÕ±äžò€ýŠ³€°»ò·Nžq
: > CPBLšSŠ³§ë€â€ñ±äÀAœ÷±j, ©Ò¥HCPBLšSŠ³AA€ô·Ç¡H
: ³oºØ°ÝÃDŽN€£¥ÎÅG€F,
: MLBÃö©ó§õ©ÓŸçªº·s»D€€Ž£šìÁúŸ,
: µû»ùŽN¬O 2A, €€ÂŸ±oµû»ù±q­þ€@ÂI¥i¥H±j¹LÁúŸ ?
: šSŠ³. ©Ò¥H €€ÂŸ€ô·Ç€£šì 2A, «Ü€œ¹D.

°ò¥»€W²{¶¥¬qšÓ»¡, §Ú€£»{¬°€€ÂŸžòÁúŸªº€ô·ÇŠ³«Ü€jªº®t²§
ÁúŸ¥i¥H±ošì2Aªºµû»ù, €€ÂŸ€]€£ŠÜ©ó®t€ÓŠh:)

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.23.45.230 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 05:26:32 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > °ò¥»€W²{¶¥¬qšÓ»¡, §Ú€£»{¬°€€ÂŸžòÁúŸªº€ô·ÇŠ³«Ü€jªº®t²§
: œÐ»¡©ú€@€U §Ú«ç»ò¬Ý³£¬OŠ³€@¬qšBºâ€p®t¶Z

œÐ°Ý§A¬O«ç»ò¬Ý¡H

: > ÁúŸ¥i¥H±ošì2Aªºµû»ù, €€ÂŸ€]€£ŠÜ©ó®t€ÓŠh:)

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.23.45.230 ¢¢¢w¢w¡Ž
arabeske
2004-06-28 05:50:16 UTC
Permalink
: 請說明一下 我怎麼看都是有一段步算小差距
請問你是怎麼看?
過去 baseball 連線版有一位 Sing,
PO 文前所做的功課, 他若稱第二,
沒人敢稱第一.


(我想, 您應該知道明白我的疑問)
--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from LL-61-66-16-121.LL.sparqnet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
arabeske
2004-06-28 05:50:49 UTC
Permalink
Post by arabeske
請問你是怎麼看?
過去 baseball 連線版有一位 Sing,
PO 文前所做的功課, 他若稱第二,
沒人敢稱第一.
(我想, 您應該知道明白我的疑問)
--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from LL-61-66-16-121.LL.sparqnet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
arabeske
2004-06-28 05:51:28 UTC
Permalink
: 請說明一下 我怎麼看都是有一段步算小差距
請問你是怎麼看?
過去 baseball 連線版有一位 Sing,
PO 文前所做的功課, 他若稱第二,
沒人敢稱第一.


(我想, 您應該明白我的疑問)


--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from LL-61-66-16-121.LL.sparqnet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
Š¿€pšf
2004-06-28 06:06:17 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > œÐ°Ý§A¬O«ç»ò¬Ý¡H
: 1.®}¥Í©ú»¡ªº
: 2.ŸúŠ~°ê»ÚÁɪººGª¬ 2000-³ÌªñŽXŠ~€ñžûŠn
: 3.¬v±NÁ~žê
: 4.KBOœÐ°Ñ·Ó¹qµø(œÐšÏ¥Îºôžô€W¬y¶ÇªºMMS)
: 5.œÐ°Ñ·Óºô¯ž §äÀŽÁú€åªºŠPŸÇÀ°Š£
: 6.Šo­ÌŠ³€G­x ¬v±NÁ~€ô€]€ñžû°ª(°ÑŠÒ)
: 7.®È¥~²y­û
: €£¹LÁÙ¬O¥H¹qµø€WšÓ¬Ý€ñžû²M·¡

1.®}¥Í©úŠb¥hŠ~šÈÀAÁÉ€§«á€]¥u»¡¬O²€Šû€U­·
ŠÓ€£¬O§A»¡ªºŠ³€@¬q€£€p®t¶Z
2.2000Š~€§«ežò€§«áªº€€µØ¶€®Ú¥»ŽN¬Ošâ€ä²y¶€
2004Š~€F, €€µØŸŽÎ²y­û€wžgŽ«€F€@§å€H€F, €£­nÁÙ¬¡Šb2000Š~¥H«e
3.Á~žê€£¥Nªí€°»ò, €€µØŸŽÎªºÁ~žê€ñ3AÁÙ°ª, €ô·ÇŠ³3A¶Ü¡H
§óŠóªp€€µØŸŽÎ¬OŠ³µ¹·tœLªº
4.KBO§Ú¬Ý¹L, ¬Ý€£¥X­þžÌšÓªº€£€p®t¶Z
5.ºô¯ž§Ú€]¬Ýªº«ÜŠh
6.³o©M²Ä€TÂI€£¬O­«œÆ€F¶Ü¡H
7.®È¥~±j€£¥Nªí¥»€g±j°Ú:)

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 06:07:08 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > œÐ°Ý§A¬O«ç»ò¬Ý¡H
: ¹L¥h baseball ³sœuª©Š³€@Šì Sing,
: PO €å«e©Ò°µªº¥\œÒ, ¥L­YºÙ²Ä€G,
: šS€HŽ±ºÙ²Ä€@.
: (§Ú·Q, ±zÀ³žÓ©ú¥Õ§ÚªººÃ°Ý)

»¡¯uªº, €£ÀŽ:)

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
ŽËšœ¿Ã€@
2004-06-28 06:31:49 UTC
Permalink
Âà«H¯ž: KimoWebBBS!netnews.kimo.com.tw!news.csie.ncu!news.ncu!news.csie.mcu!new
: > œÐ°Ý§A¬O«ç»ò¬Ý¡H
: 1.®}¥Í©ú»¡ªº
: 2.ŸúŠ~°ê»ÚÁɪººGª¬ 2000-³ÌªñŽXŠ~€ñžûŠn
: 3.¬v±NÁ~žê
: 4.KBOœÐ°Ñ·Ó¹qµø(œÐšÏ¥Îºôžô€W¬y¶ÇªºMMS)
: 5.œÐ°Ñ·Óºô¯ž §äÀŽÁú€åªºŠPŸÇÀ°Š£
: 6.Šo­ÌŠ³€G­x ¬v±NÁ~€ô€]€ñžû°ª(°ÑŠÒ)
: 7.®È¥~²y­û
: €£¹LÁÙ¬O¥H¹qµø€WšÓ¬Ý€ñžû²M·¡
1.®}¥Í©úŠb¥hŠ~šÈÀAÁÉ€§«á€]¥u»¡¬O²€Šû€U­·
2.2000Š~€§«ežò€§«áªº€€µØ¶€®Ú¥»ŽN¬Ošâ€ä²y¶€
3.Á~žê€£¥Nªí€°»ò, €€µØŸŽÎªºÁ~žê€ñ3AÁÙ°ª, €ô·ÇŠ³3A¶Ü¡H
¥L­ÌªÖ¥X€ñžûŠnªºÁ~€ô,¥i¥H§l€Þ€ñžûŠn²y­û¥Ž²y
§óŠóªp€€µØŸŽÎ¬OŠ³µ¹·tœLªº
4.KBO§Ú¬Ý¹L, ¬Ý€£¥X­þžÌšÓªº€£€p®t¶Z
5.ºô¯ž§Ú€]¬Ýªº«ÜŠh
6.³o©M²Ä€TÂI€£¬O­«œÆ€F¶Ü¡H
7.®È¥~±j€£¥Nªí¥»€g±j°Ú:)
--
¡° Origin: ©_Œ¯ €jŒ¯°ì <http://bbs.kimo.com.tw/> 
¡» From: 61.64.151.207
...
2004-06-28 07:00:04 UTC
Permalink
: 過去 baseball 連線版有一位 Sing,
: PO 文前所做的功課, 他若稱第二,
: 沒人敢稱第一.
: (我想, 您應該明白我的疑問)
說真的, 不懂:)
真搞不懂的 這麼愛吵
最簡單的一個方法 就是派純中職前三名 (不包括旅外球員)
到 2A 日職2軍 南韓 去打打看有沒有中間名次
要是有的話 再去打3A 日職一軍 X
(看政府拿不拿的出錢)1 ~~
--
※ Origin: 雲林科技大學藍天使 <bbs.yuntech.edu.tw> [From: 220.229.14.147]
®ü³°KeepWalking
2004-06-28 07:24:11 UTC
Permalink
Post by Š¿€pšf
: 1.®}¥Í©ú»¡ªº
: 2.ŸúŠ~°ê»ÚÁɪººGª¬ 2000-³ÌªñŽXŠ~€ñžûŠn
: 3.¬v±NÁ~žê
: 4.KBOœÐ°Ñ·Ó¹qµø(œÐšÏ¥Îºôžô€W¬y¶ÇªºMMS)
: 5.œÐ°Ñ·Óºô¯ž §äÀŽÁú€åªºŠPŸÇÀ°Š£
: 6.Šo­ÌŠ³€G­x ¬v±NÁ~€ô€]€ñžû°ª(°ÑŠÒ)
: 7.®È¥~²y­û
: €£¹LÁÙ¬O¥H¹qµø€WšÓ¬Ý€ñžû²M·¡
1.®}¥Í©úŠb¥hŠ~šÈÀAÁÉ€§«á€]¥u»¡¬O²€Šû€U­·
2.2000Š~€§«ežò€§«áªº€€µØ¶€®Ú¥»ŽN¬Ošâ€ä²y¶€
3.Á~žê€£¥Nªí€°»ò, €€µØŸŽÎªºÁ~žê€ñ3AÁÙ°ª, €ô·ÇŠ³3A¶Ü¡H
3a¥Žªº¬O€W€jÁp·ùªº¹Ú·Q
šºšÇ€H¬°€F€W€jÁp·ù©Ò¥HŒÈ®ÉÃÛ3a
Š³€£€Öšì€F€@©wŠ~¬ö€§«áµo²{€jÁp·ùµL±æ€§«á
€~·|©ñ±ó¹Ú·QÂàŸÔšÈ¬w·í¬v±N
Post by Š¿€pšf
§óŠóªp€€µØŸŽÎ¬OŠ³µ¹·tœLªº
4.KBO§Ú¬Ý¹L, ¬Ý€£¥X­þžÌšÓªº€£€p®t¶Z
5.ºô¯ž§Ú€]¬Ýªº«ÜŠh
6.³o©M²Ä€TÂI€£¬O­«œÆ€F¶Ü¡H
7.®È¥~±j€£¥Nªí¥»€g±j°Ú:)
--
¢©¢d¢d¢š ¢q¥æ€j¹q±±¢w¢w€Ñ°šŠæªÅ¢w¢w¢w¡÷
 ¡ó ¡ó£i ¢x ECEsky.twbbs.org¢p¢o¢n¢m¢l¢k¢j
¡¶¡»¡¶¡» ¢q¢w¡÷ ±q 61-64-86-161-adsl-tai.dynamic.so-net.net.tw
Š¿€pšf
2004-06-28 08:11:57 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > 1.®}¥Í©úŠb¥hŠ~šÈÀAÁÉ€§«á€]¥u»¡¬O²€Šû€U­·
: > ŠÓ€£¬O§A»¡ªºŠ³€@¬q€£€p®t¶Z
: > 2.2000Š~€§«ežò€§«áªº€€µØ¶€®Ú¥»ŽN¬Ošâ€ä²y¶€
: > 2004Š~€F, €€µØŸŽÎ²y­û€wžgŽ«€F€@§å€H€F, €£­nÁÙ¬¡Šb2000Š~¥H«e
: ¥H«eªºCPBLžò²{ŠbCPBLªº€ô·Ç €]¬OŠ³®tªº
: ¥h°Ý°ÝŠÑ²y°g§a
: > 3.Á~žê€£¥Nªí€°»ò, €€µØŸŽÎªºÁ~žê€ñ3AÁÙ°ª, €ô·ÇŠ³3A¶Ü¡H
: > §óŠóªp€€µØŸŽÎ¬OŠ³µ¹·tœLªº
: «ÝŠb123AŠ³Ÿ÷·|¥i¥H€É€jÁp·ù «ÝŠbCPBL¥uŠ³³QžÑ¬ù+¹L¶q§ë²y
: > 4.KBO§Ú¬Ý¹L, ¬Ý€£¥X­þžÌšÓªº€£€p®t¶Z
: Šh°Ý°Ý¬Ý¹Lªº€H
: > 5.ºô¯ž§Ú€]¬Ýªº«ÜŠh
: šº§AÁú€åŠ]žÓ«Ü€£¿ù €p§Ì³£¬O§äŠPŸÇšÓœĶªº
: > 6.³o©M²Ä€TÂI€£¬O­«œÆ€F¶Ü¡H
: > 7.®È¥~±j€£¥Nªí¥»€g±j°Ú:)
: §Úªù°ê»ÚÁÉ€£ŽN¬OŸa®È¥~Œµ³õ­±ªº¶Ü??

«ç»ò»¡šÓ»¡¥h, ³£­n§Ú¥h°Ý§O€H
€§«e»¡«ç»ò¬Ý³£Š³€@¬q€£€p®t¶Zªº€£¥¿¬O»Õ€U±z¶Ü¡H
¬JµM»Õ€U¬Ý±o¥XšÓ, «ç»ò·|Á¿€£¥XšÓ, ÁÙ±o­n§Ú¥h°Ý§O€H€~Šæ¡H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
arabeske
2004-06-28 08:19:11 UTC
Permalink
: 過去 baseball 連線版有一位 Sing,
: PO 文前所做的功課, 他若稱第二,
: 沒人敢稱第一.
: (我想, 您應該明白我的疑問)
說真的, 不懂:)
呵呵, 我懂了.

--


=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from LL-61-66-16-121.LL.sparqnet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
Š¿€pšf
2004-06-28 08:48:10 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kulu.twbbs.org (who is on fire?)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > œÐ°Ý§A¬O«ç»ò¬Ý¡H
: ¬ÝšºšÇŠbkbo³»¯Åªº²y¬P¡K€Q€À©úÅã¡K
: cpbl€ñkbo®t³o¬O©úÅ㪺šÆ¹ê¡K
: cpbl¬OŠ³³\Šh¶išBªºªÅ¶¡¡KŠý€@€ÑšS§¹Ÿãªº€G­xšî«×¡AŽN§Ošv·Q¶W¶Vkbo
: §Ú·Q§AŠÛ€w€ß€€¬O¬Û·íªº©ú¥Õ¡Kª§ÅGµL¯q

œÐ°Ý©úÅã¬O©úÅãŠb­þžÌ¡H

®³³oŽXŠ~Šbšâ­ÓÁp·ù³£¥Ž¹Lªº¬v±NŠšÁZšÓ¬Ý, ¹êŠb¬Ý€£¥X©úÅ㪺®t¶ZŠb­þ

€JšÓŽŒ W L ERA
2003 €æ€sºµ 7 11 3.74
2004 LaNew 4 6 3.39

Á§§B¯S W L ERA
2001 €æ€sºµ 0 2 7.32
2003 žÛ®õ 0 2 7.48

³ÇŽË W L ERA
2001 ®üªû 0 1 8.53
2004 žÛ®õ 0 0 18

ŠÌŠèšÈ AVG AB H HR RBI SO BB
2003 Áú€Æ .259 112 29 3 13 23 3
2004 žÛ®õ .286 35 10 0 5 8 1

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 08:48:59 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > »¡¯uªº, €£ÀŽ:)
: šþšþ, §ÚÀŽ€F.

¹êŠbÁÙ¬O€£ÀŽ§AŠb»¡€°»ò:)
Š³žÜŽNÁ¿Šn¶Ü¡H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 08:50:48 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@wretch.twbbs.org (...)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > «ç»ò»¡šÓ»¡¥h, ³£­n§Ú¥h°Ý§O€H
: > €§«e»¡«ç»ò¬Ý³£Š³€@¬q€£€p®t¶Zªº€£¥¿¬O»Õ€U±z¶Ü¡H
: > ¬JµM»Õ€U¬Ý±o¥XšÓ, «ç»ò·|Á¿€£¥XšÓ, ÁÙ±o­n§Ú¥h°Ý§O€H€~Šæ¡H
: Š]¬°§ÚÁ¿§A€S€£«H §Ú€§«e€]žò§O€H§n¹L³o­ÓžÜÃD
: «Ü²Ö §Ú€wžg²€§@»¡©ú€F
: ®t¶Zªº³æŠì¬OŠ]€HŠÓ²§ªº
: ©Ò¥H§Ú«Øij§A°ÝŠh€@ÂI€H²y¥­§¡XD
: ¥H«eCPBL§AŠ]žÓŠ³¬Ý§a
: ³oŽN€£»Ý°Ý€H€F

«¢, ­ìšÓÁÙ­n°ÝŠh€@ÂI€H¥­§¡°Ú
šºÁV¿|€F, °ÝšÓ°Ý¥h, »{¬°€µŠ~¶ø¹B€€µØ¶€Š³¹ê€O¹ÜµPªº·d€£Šn¬O³ÌŠhªº­C
«ç»ò¿ì¡H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
œÄ°Ú
2004-06-28 09:42:29 UTC
Permalink
: 看那些在kbo頂級的球星…十分明顯…
: cpbl比kbo差這是明顯的事實…
: cpbl是有許多進步的空間…但一天沒完整的二軍制度,就別肖想超越kbo
: 我想你自已心中是相當的明白…爭辯無益
請問明顯是明顯在哪裡?
拿這幾年在兩個聯盟都打過的洋將成績來看, 實在看不出明顯的差距在哪
入來智 W L ERA
2003 斗山熊 7 11 3.74
2004 LaNew 4 6 3.39
薛伯特 W L ERA
2001 斗山熊 0 2 7.32
2003 誠泰 0 2 7.48
傑森 W L ERA
2001 海陀 0 1 8.53
2004 誠泰 0 0 18
受傷的沒準
米西亞 AVG AB H HR RBI SO BB
2003 韓化 .259 112 29 3 13 23 3
2004 誠泰 .286 35 10 0 5 8 1
米西亞目前成績
G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
Mejia 39 138 25 44 15 0 4 22 17 21 2 7 .319 .405 .514 墨西哥聯盟

拿米西亞成績比較沒太大道理
今年他根本沒春訓 來台灣算是他的春訓
有這種成績放誠泰第三棒也夠看了

通常會來台灣不是受傷就是短期打工
比起來沒準確度
--
名字 楊睿智 鄧蒔陽 謝佳賢 賈西亞 魔 拉 丘昌榮 吳承翰 許勝杰 黃高俊 陳柏勳
AVG 0.330 0.346 0.258 0.331 0.400 0.303 0.246 0.183 0.250 0.325
RBI 13 3 40 87 2 10 23 11 17 4
R 34 1 37 92 1 10 24 16 29 4
OBP 0.339 0.346 0.367 0.383 0.400 0.360 0.343 0.242 0.311 0.325
SLG 0.426 0.426 0.495 0.551 0.600 0.395 0.328 0.239 0.290 0.375
--
* Post by pops from 218-170-185-171.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
ªâÄõªºŽËªL
2004-06-28 10:06:53 UTC
Permalink
: 看那些在kbo頂級的球星…十分明顯…
: cpbl比kbo差這是明顯的事實…
: cpbl是有許多進步的空間…但一天沒完整的二軍制度,就別肖想超越kbo
: 我想你自已心中是相當的明白…爭辯無益
請問明顯是明顯在哪裡?
拿這幾年在兩個聯盟都打過的洋將成績來看, 實在看不出明顯的差距在哪
入來智 W L ERA
2003 斗山熊 7 11 3.74
2004 LaNew 4 6 3.39
薛伯特 W L ERA
2001 斗山熊 0 2 7.32
2003 誠泰 0 2 7.48
傑森 W L ERA
2001 海陀 0 1 8.53
2004 誠泰 0 0 18
兩邊的用法一樣嗎?
米西亞 AVG AB H HR RBI SO BB
2003 韓化 .259 112 29 3 13 23 3
2004 誠泰 .286 35 10 0 5 8 1
--
* Post by tapiola from gw203.winbond.com.tw
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
Š¿€pšf
2004-06-28 10:06:26 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kulu.twbbs.org (who is on fire?)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > œÐ°Ý©úÅã¬O©úÅãŠb­þžÌ¡H
: > ®³³oŽXŠ~Šbšâ­ÓÁp·ù³£¥Ž¹Lªº¬v±NŠšÁZšÓ¬Ý, ¹êŠb¬Ý€£¥X©úÅ㪺®t¶ZŠb­þ
: > €JšÓŽŒ W L ERA
: > 2003 €æ€sºµ 7 11 3.74
: > 2004 LaNew 4 6 3.39
: > Á§§B¯S W L ERA
: > 2001 €æ€sºµ 0 2 7.32
: > 2003 žÛ®õ 0 2 7.48
: > ³ÇŽË W L ERA
: > 2001 ®üªû 0 1 8.53
: > 2004 žÛ®õ 0 0 18
: > ŠÌŠèšÈ AVG AB H HR RBI SO BB
: > 2003 Áú€Æ .259 112 29 3 13 23 3
: > 2004 žÛ®õ .286 35 10 0 5 8 1
: šº¬O§A­Ó€H€@Ž[±¡Ä@ªº¬Ýªk¡K§Ú€wªœ±µÂI¥X€F"³»¯Å²y¬P"ªº¹ê€O®t¶Z
: ³o¬O€Q€À©úÅã
: µ²ªG§A§äŽX­Ó€£šã¥Nªí©ÊªºŒË¥»ÂIšÓ€ä«ù§Aªº»¡ªk??

šº§Ú€]°Ýªº«Ü²M·¡€F, œÐ°Ý©úÅã¬O©úÅãŠb­þžÌ¡H
¬JµM®t¶Z³o»ò©úÅã
À³žÓ¥i¥H«Ü®e©ö«ü¥XœÖžòœÖªº®t¶ZŠb­þžÌ
©Ò¥HŸÉ­Pšâ­ÓÁp·ù¥X²{©úÅ㪺¹ê€O®t¶Z§a¡H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 10:13:37 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (œÄ°Ú)¡n€§»Êš¥¡G
: ŠÌŠèšÈ¥Ø«eŠšÁZ
: G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
: Mejia 39 138 25 44 15 0 4 22 17 21 2 7 .319 .405 .514 Ÿ¥Šè­ôÁp·ù
: ®³ŠÌŠèšÈŠšÁZ€ñžûšS€Ó€j¹D²z
: €µŠ~¥L®Ú¥»šS¬K°V šÓ¥xÆWºâ¬O¥Lªº¬K°V
: Š³³oºØŠšÁZ©ñžÛ®õ²Ä€TŽÎ€]°÷¬Ý€F
: ³q±`·|šÓ¥xÆW€£¬Ošü¶ËŽN¬OµuŽÁ¥Ž€u
: €ñ°_šÓšS·ÇœT«×

³oºØŠbpttžÛ®õª©Á¿¯ºªºžÜ§A€]·í¯u¡H
³oºØšì³B¥Ž€uªº¬v±N, šS°Ñ¥[šì¬K°V¬O¥¿±`ªºšÆ
ŠÌŠèšÈ¥hŠ~¥hÁú€Æ€]šS°Ñ¥[šì¬K°V

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 220-130-144-1.HINET-IP.h¢¢¢w¢w¡Ž
œÄ°Ú
2004-06-28 12:22:33 UTC
Permalink
: 米西亞目前成績
: G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG
: Mejia 39 138 25 44 15 0 4 22 17 21 2 7 .319 .405 .514 墨西哥聯盟
: 拿米西亞成績比較沒太大道理
: 今年他根本沒春訓 來台灣算是他的春訓
: 有這種成績放誠泰第三棒也夠看了
: 通常會來台灣不是受傷就是短期打工
: 比起來沒準確度
這種在ptt誠泰版講笑的話你也當真?
這種到處打工的洋將, 沒參加到春訓是正常的事
米西亞去年去韓化也沒參加到春訓
看得出台灣給他的春訓很不錯

--
名字 楊睿智 鄧蒔陽 謝佳賢 賈西亞 魔 拉 丘昌榮 吳承翰 許勝杰 黃高俊 陳柏勳
AVG 0.330 0.346 0.258 0.331 0.400 0.303 0.246 0.183 0.250 0.325
RBI 13 3 40 87 2 10 23 11 17 4
R 34 1 37 92 1 10 24 16 29 4
OBP 0.339 0.346 0.367 0.383 0.400 0.360 0.343 0.242 0.311 0.325
SLG 0.426 0.426 0.495 0.551 0.600 0.395 0.328 0.239 0.290 0.375
--
* Post by pops from 218-170-185-171.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
arabeske
2004-06-28 13:04:00 UTC
Permalink
: 看那些在kbo頂級的球星…十分明顯…
: cpbl比kbo差這是明顯的事實…
: cpbl是有許多進步的空間…但一天沒完整的二軍制度,就別肖想超越kbo
: 我想你自已心中是相當的明白…爭辯無益
請問明顯是明顯在哪裡?
拿這幾年在兩個聯盟都打過的洋將成績來看, 實在看不出明顯的差距在哪
入來智 W L ERA
2003 斗山熊 7 11 3.74
2004 LaNew 4 6 3.39
薛伯特 W L ERA
2001 斗山熊 0 2 7.32
2003 誠泰 0 2 7.48
傑森 W L ERA
2001 海陀 0 1 8.53
2004 誠泰 0 0 18
米西亞 AVG AB H HR RBI SO BB
2003 韓化 .259 112 29 3 13 23 3
2004 誠泰 .286 35 10 0 5 8 1
大家都同意, 短期賽事不可能測出成績, 同樣的,
要比較兩聯盟實力的樣本,也應循此道理.

上面看起來樣本數多一些的, 入來跟米西亞, 在中職成績都好一點.

楓康, 離台前留下 20 勝 3 敗, era 1.6 , 無敵的成績.
到韓職, 還是很強. 但 era 已漲到 3.x

算了, 這種題目一點意思也沒有 : 沒有二軍的中職會強過有二軍鍛鍊的
韓職 ? 最好上天保佑我們不靠旅外, 可以場場打暴南韓.

--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from 218-169-153-51.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
monk
2004-06-28 13:25:42 UTC
Permalink
Post by arabeske
: 看那些在kbo頂級的球星…十分明顯…
: cpbl比kbo差這是明顯的事實…
: cpbl是有許多進步的空間…但一天沒完整的二軍制度,就別肖想超越kbo
: 我想你自已心中是相當的明白…爭辯無益
請問明顯是明顯在哪裡?
拿這幾年在兩個聯盟都打過的洋將成績來看, 實在看不出明顯的差距在哪
入來智 W L ERA
2003 斗山熊 7 11 3.74
2004 LaNew 4 6 3.39
薛伯特 W L ERA
2001 斗山熊 0 2 7.32
2003 誠泰 0 2 7.48
傑森 W L ERA
2001 海陀 0 1 8.53
2004 誠泰 0 0 18
米西亞 AVG AB H HR RBI SO BB
2003 韓化 .259 112 29 3 13 23 3
2004 誠泰 .286 35 10 0 5 8 1
大家都同意, 短期賽事不可能測出成績, 同樣的,
要比較兩聯盟實力的樣本,也應循此道理.
上面看起來樣本數多一些的, 入來跟米西亞, 在中職成績都好一點.
楓康, 離台前留下 20 勝 3 敗, era 1.6 , 無敵的成績.
到韓職, 還是很強. 但 era 已漲到 3.x
算了, 這種題目一點意思也沒有 : 沒有二軍的中職會強過有二軍鍛鍊的
韓職 ? 最好上天保佑我們不靠旅外, 可以場場打暴南韓.
如果你最後一行是針對Sing的說法回應的,那顯然很怪,Sing同樣也沒有
認為中職強過韓職吧!他只是認為中職跟韓職、AA的水準並沒有明顯差距。

中職一般認為水準在1A到二A之間,但是這個區間裡仍是有很大的討論空間的,
Sing所說的跟KBO、AA相近,跟你所認為的跟A相近,同樣都是落在這個區間,
固然我也不認為中職的水準有如Sing所說跟AA、KBO相近到沒有明顯差距的
地步,但我認為你們兩個的認知其實還沒有南轅北轍到要辯個你死我活的地步。

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: se138.csie.ncu.edu.tw
....
2004-06-28 13:22:24 UTC
Permalink
ŠË¶é¹L«È
2004-06-28 13:32:33 UTC
Permalink
Post by ±jªÌ³¯ª÷ŸW
那次離AAA的明星隊還有很大的差距
雪梨奧運那次才是 還有去年搞笑淘汰那支也比世界盃那次強很多
並沒有吧
世界盃那隻是獨立聯盟的
看她們那種身材 肥的要死 老了啦
ps:獨立聯盟薪水比CPBL高?? 威力失又跑回去幹麻??
世界盃那一隊是2A,3A聯軍非獨立聯盟吧,我記得裡面有Shane Nance (當時
陳金鋒的隊友), Joe Borchard (白襪3A), Carl Crawford (上大聯盟了)等人,所以非
獨立聯盟聯軍,常看陳金鋒比賽的結果所以對Shane Nance比較有印象,他2001在小聯盟
投的不錯,後來到Brewers去了,有誤請指正.


--
* Post by switching from 61-230-194-124.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
Š¿€pšf
2004-06-28 13:37:58 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: €j®a³£ŠP·N, µuŽÁÁɚƀ£¥i¯àŽú¥XŠšÁZ, ŠPŒËªº,
: ­n€ñžûšâÁp·ù¹ê€OªºŒË¥»,€]À³Ž`Š¹¹D²z.
: €W­±¬Ý°_šÓŒË¥»ŒÆŠh€@šÇªº, €JšÓžòŠÌŠèšÈ, Šb€€ÂŸŠšÁZ³£Šn€@ÂI.
: ·¬±d, Â÷¥x«e¯d€U 20 ³Ó 3 ±Ñ, era 1.6 , µLŒÄªºŠšÁZ.
: šìÁúŸ, ÁÙ¬O«Ü±j. Šý era €wºŠšì 3.x

¬Ý¬Ý·¬±dŠbœä³Õ®×©|¥ŒÃzµo²y­û©|¥Œ³Q€jŽT«õš€«eªº1997Š~, šŸ¿m²v¬OŠh€Ö§a
oh, my god, ³ºµM¬O4.63!

·¬±dÂ÷¶}¥xÆW«e, ¥¿Šn¬O¥xÆWŸŽÎŠ]¬°œä³Õ®×Åéœè³Ì°I®zªº®É­Ô
·í®Éªº¥xÆWŸŽÎ®z, ¬OšÆ¹ê, Šý¬O²{Šbžòšº®É­Ô, ¿ï€â³£€wžgŽ«¹L€@§å€H€F
®³ÂŸŽÎ€Q€@Š~ªºŠšÁZ, »¡²{ŠbŸŽÎŠpŠóŠpŠó®Ú¥»¬O®³©úŽÂªºŒC±Ù²MŽÂªº©x
³£€wžg2004Š~€F, ž£³U€£­nÁÙ¯dŠb€W­Ó¥@¬ö

: ºâ€F, ³oºØÃD¥Ø€@ÂI·N«ä€]šSŠ³ : šSŠ³€G­xªº€€ÂŸ·|±j¹LŠ³€G­xÁëÁ媺
: ÁúŸ ? ³ÌŠn€W€Ñ«OŠö§Ú­Ì€£Ÿa®È¥~, ¥i¥H³õ³õ¥ŽŒÉ«nÁú.

Š³€G­x·|¹ïŸŽÎµo®i€ñžûŠ³À°§U, ³o¬O¹ïªº
Šý¬O€]€£­n¥H¬°€G­x¬OÅx§¿€û€Y
¿ì€F²y­ûŽN©úÅ㪺°ª€F, €H€]§§€F, ²y€]¥Žªº§ó»·€F
€@°êŸŽÎªº¹ê€Ošì©³«ç»òŒË, ©M¥LŠ³šSŠ³€G­x€£š£±oŠ³µŽ¹ïÃö«Y
€€°êŽÎ²yÁpÁÉŠ³«CŠ~­x, €€°ê²{Šbªº¹ê€O€ñ¥xÆW±j€F¶Ü?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
¹C€l
2004-06-28 13:49:41 UTC
Permalink
MORA 目前美聯打擊率第三名
Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
1998 Mexico City Tigres Mex 26 AAA .317 116 451 83 143 26 7 21 83 4 53 77 .545
1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
1999 Norfolk IL 27 Nym AAA .303 82 304 55 92 17 2 8 36 18 41 54 .451
亞力士
Year Team Lg. Age Org. Level Avg G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO HBP SH SF GDP SLG OBP OPS
1999 China Trust Taiwan 27 Intl .325 0 302 63 98 23 0 18 64 6 .579
2000 El Paso Tex 28 Ari AA .382 53 212 56 81 19 2 35 82 3 25 52 .986
好啦 你說中職水準只有1A甚至R
那這兩個人為何2 3A成績跟在中職時差不多
首先這兩個人在台灣都打不到半季
再來不管多好的打者也不是每次都打安打、全壘打
最後這兩個人離開台灣以後都不是"直接"進入大聯盟的
所以你到底要表示什麼??
中職在最強的時候也了不起2A
現在會比2A強??
聽說今年似乎有NCAA的強隊(明星隊??)來台訪問
到時候我們就知道中職到底有多強了
--

我和妳 像是空間中的兩條線
也曾有過交集
而如今 竟漸趨平行
或許那天竟成為雙曲線 再也沒有交集的機會

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: nat-32.adsl.ntu.edu.tw
Š¿€pšf
2004-06-28 13:58:34 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (....)¡n€§»Êš¥¡G
: °Ï°Ï¥|­Ó²y­ûšÓ°µ€ñžûŒË¥»¹êŠbŠ³šÇ€£°÷, ŠÓ¥Bšä€€ŠÜ€Ö Mijiažò³ÇŽËªº¥XÁɌƀp
: šì¯Ê¥F€ñžûªº»ù­È. Š¹¥~ŠpªG§ÚšS§Ë¿ùªºžÜ, Á§§B¯S 2001 Š~ªº®É­Ô¬OŠb TML§ë¥X
: «D±`Åå€HªºŠšÁZ( ERA < 1)«á³Q KBO§ä¹L¥h, ŠPŠ~«oŠb KBO³Q¹ý©³·FÃz. ŠÓ¥LŠb
: 2003Š~šÓ¥xªº®É­Ô€£Šý³Q±Ðœm®³šÓ¥ýµo«áŽ©šâÀY¶], ©úÅã­tŸá¶W¹L¥L¯à€Oªº§œŒÆ,
: ®³¥LšÓ·íŒË¥»€]¬O€ñžû€£¥X€ÓŠhªFŠè. §óŠóªp¥hŠ~ªº¥L€@ªœ³QÃhºÃŠ³šü¶Ëªº°ÝÃD,
: ®³¥LšÓ·í€ñžû¥ØŒÐ¬Û·íŠ³ª§Ä³.

°ò¥»€WÁ§§B¯S¥ýµo«áŽ©šâÀY¶]¥uŠ³«ÜµuŒÈªº®É¶¡
€j³¡€À®É­Ô¥L³£¬O©wŠì¬°¥ýµo, ³o©MKBO€æ€sºµ¹ï¥Lªº¥Îªk¬O®t€£Šhªº

ŠÜ©óTML®É¥NªºšÆ±¡€wžg¬O©¹šÆ
¥|¶€³£€wžgšÖŠššâ¶€, ŠAŽ£€]šS€°»ò°ÑŠÒ»ù­È
§óŠóªpšº€@Š~Á§§B¯SŠbTML€]¥u«áŽ©¥XÁÉ€»³õ€Q€E§œŠÓ€w

: šÆ¹ê€W§Ú€@ªœ³£»{¬°¥Î¬v±NŠšÁZµûŠô€€ÂŸ¹ê€O·|¥X²{«Ü€jªºªŒÂI, ŠÓ¬O§AŠbµûŠô¬ü
: €éµ¥°ê¹ê€O®ÉµLªk¬Û€ñªº, ­ìŠ]Šb©ó€€ÂŸ¹ï«Ý¬v±Nªº€èŠ¡. €€ÂŸ¬Û·í¯Ê¥F°ò¥»§ë€â
: €À€uªºÆ[©À, ³\ŠhŠb°ê¥~ªøŠ~€€Ä~ªº§ë€âšÓ³oÃä³Q·í¥ýµo¥Î, ŠÓ¥B€@ŠžŸÞ€WŠÊšÓ²y
: , ³oŒË¥XšÓªºŠšÁZ§¹¥þ¯Ê¥F€ñžûªº»ù­È. ­n¯à°÷¹³°ê¥~€@ŒË§äšì°÷Šhªº¬v±N, ŠÓ¥B
: Š³š¬°÷¥X³õŒÆšÃ¥B€£³Qœá€©¯à€O¥~¥ô°ÈšÏ¥Îªº¬v±NšÓ°µ€ñžû, ¹êŠbÃø«×€Ó°ª€FÂI.

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
§Ú¬O¯b¥Í
2004-06-28 13:54:36 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (ŠË¶é¹L«È)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@wretch.twbbs.org (...) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > šÃšSŠ³§a
: > ¥@¬É¬×šº°Š¬O¿W¥ßÁp·ùªº
: > ¬ÝŠo­ÌšººØš­§÷ ªÎªº­nŠº ŠÑ€F°Õ
: > ps:¿W¥ßÁp·ùÁ~€ô€ñCPBL°ª?? «Â€O¥¢€S¶]Š^¥h·F³Â??
: ¥@¬É¬×šº€@¶€¬O2A,3AÁp­x«D¿W¥ßÁp·ù§a,§Ú°O±ožÌ­±Š³Shane Nance (·í®É
: ³¯ª÷ŸWªº¶€€Í), Joe Borchard (¥ÕÄû3A), Carl Crawford (€W€jÁp·ù€F)µ¥€H,©Ò¥H«D
: ¿W¥ßÁp·ùÁp­x,±`¬Ý³¯ª÷ŸW€ñÁɪºµ²ªG©Ò¥H¹ïShane Nance€ñžûŠ³ŠL¶H,¥L2001Šb€pÁp·ù
: §ëªº€£¿ù,«ášÓšìBrewers¥h€F,Š³»~œÐ«ü¥¿.
¥hŠ~Šb¥j€Ú¥Žªºšº€ä¬ü°ê¹ï¬O¿W¥ßÁp·ù§a...°O±o²yµû»¡ªº
2001Š~šº°Š§ÚŽN€£²M·¡€F....

--
¡° Origin: €€­ì¹qŸ÷€ß¯ž ¡» From: 218-168-53-43.dynamic.hinet.net
--
Origin: €€­ì¹qŸ÷€ß¯ž bbs.ee.cycu.edu.tw (140.135.12.1)
Š¿€pšf
2004-06-28 14:11:28 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ncu.edu.tw (¹C€l)¡n€§»Êš¥¡G
: ­º¥ý³ošâ­Ó€HŠb¥xÆW³£¥Ž€£šì¥b©u
: ŠAšÓ€£ºÞŠhŠnªº¥ŽªÌ€]€£¬OšCŠž³£¥ŽŠw¥Ž¡B¥þÂS¥Ž
: ³Ì«á³ošâ­Ó€HÂ÷¶}¥xÆW¥H«á³£€£¬O"ªœ±µ"¶i€J€jÁp·ùªº
: ©Ò¥H§Ašì©³­nªí¥Ü€°»ò??
: €€ÂŸŠb³Ì±jªº®É­Ô€]€F€£°_2A
: ²{Šb·|€ñ2A±j??
: Å¥»¡€µŠ~Šü¥GŠ³NCAAªº±j¶€¡]©ú¬P¶€??)šÓ¥x³X°Ý
: šì®É­Ô§Ú­ÌŽNªŸ¹D€€ÂŸšì©³Š³Šh±j€F

€£ŽN¬O€C€ë€€ªº¥@¬É€jŸÇŽÎ²yÁɶÜ?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
¹C€l
2004-06-28 14:18:25 UTC
Permalink
對拉 你說的沒錯 但請問你
劉文貿去年只有投幾局 還有吳俊億投的好是因為他都避開統一誠泰
潘威倫去年的防禦率也比吳俊億高阿 但潘會比吳爛嗎
照你的邏輯來說 今年喬依防禦率2.6
比林英傑差 但是喬依是打過大聯盟的球員
打過大聯盟跟來台前是大聯盟
這兩種可是天差地遠
拿這個來比真是蠻奇怪的
那林英傑不就可以去大聯盟了
用防禦率比較中職與小聯盟 有意義嗎
如果有相當的樣本數當然有意義
當然不是完全準確,但是總是參考依據
還是你覺得拿勝投來比較才合理:p
--

我和妳 像是空間中的兩條線
也曾有過交集
而如今 竟漸趨平行
或許那天竟成為雙曲線 再也沒有交集的機會

--
 ◎ Origin: 中央松濤站□bbs.ee.ncu.edu.tw From: nat-32.adsl.ntu.edu.tw
arabeske
2004-06-28 14:34:21 UTC
Permalink
: 大家都同意, 短期賽事不可能測出成績, 同樣的,
: 要比較兩聯盟實力的樣本,也應循此道理.
: 上面看起來樣本數多一些的, 入來跟米西亞, 在中職成績都好一點.
: 楓康, 離台前留下 20 勝 3 敗, era 1.6 , 無敵的成績.
: 到韓職, 還是很強. 但 era 已漲到 3.x
看看楓康在賭博案尚未爆發球員尚未被大幅挖角前的1997年, 防禦率是多少吧
oh, my god, 竟然是4.63!
楓康離開台灣前, 正好是台灣職棒因為賭博案體質最衰弱的時候
當時的台灣職棒弱, 是事實, 但是現在跟那時候, 選手都已經換過一批人了
拿職棒十一年的成績, 說現在職棒如何如何根本是拿明朝的劍斬清朝的官
都已經2004年了, 腦袋不要還留在上個世紀
好, 那我們來看看某位五朝宰相 :

某 M 楓康
1998 年 3.17 3.09
1999 3.83 2.45
2000 2.71 1.62
2001 2.84 -
2002 2.86 -
2003 3.12 -
2004 2.91 -

你說楓康的成績因為賭博案有大幅進步,
但是某M 這幾年的成績也還算平穩, era 不曾高過 1999 年

這代表什麼 ? 以你的邏輯,表示到 2004 年, 中職都還未
從低潮中走出來.

所以呢 ? 韓職有 2A , 2004年的中職有 2A ?

中職打者最基本的, 就是先把某M 打成豬頭, 好證明你認為的 2A水準.
: 算了, 這種題目一點意思也沒有 : 沒有二軍的中職會強過有二軍鍛鍊的
: 韓職 ? 最好上天保佑我們不靠旅外, 可以場場打暴南韓.
有二軍會對職棒發展比較有幫助, 這是對的
但是也不要以為二軍是灑尿牛丸
辦了球員就明顯的高了, 人也壯了, 球也打的更遠了
不試看看怎知道不行 ? 但坐在板凳上鐵定是越打越回去.
一國職棒的實力到底怎麼樣, 和他有沒有二軍不見得有絕對關係
中國棒球聯賽有青年軍, 中國現在的實力比台灣強了嗎?
中國發展幾年 ? 風氣 ? 有幾多少人在玩?
「取法乎下,趨下流矣。」 這種爛例你就別提了

倒是, 沒有旅外張誌家 & CCF, "2A"的中職明星
在2003 亞錦對中國會打成怎樣, 我不敢想像.--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from 218-169-153-51.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
Š¿€pšf
2004-06-28 15:21:17 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > ¬Ý¬Ý·¬±dŠbœä³Õ®×©|¥ŒÃzµo²y­û©|¥Œ³Q€jŽT«õš€«eªº1997Š~, šŸ¿m²v¬OŠh€Ö§a
: > oh, my god, ³ºµM¬O4.63!
: > ·¬±dÂ÷¶}¥xÆW«e, ¥¿Šn¬O¥xÆWŸŽÎŠ]¬°œä³Õ®×Åéœè³Ì°I®zªº®É­Ô
: > ·í®Éªº¥xÆWŸŽÎ®z, ¬OšÆ¹ê, Šý¬O²{Šbžòšº®É­Ô, ¿ï€â³£€wžgŽ«¹L€@§å€H€F
: > ®³ÂŸŽÎ€Q€@Š~ªºŠšÁZ, »¡²{ŠbŸŽÎŠpŠóŠpŠó®Ú¥»¬O®³©úŽÂªºŒC±Ù²MŽÂªº©x
: > ³£€wžg2004Š~€F, ž£³U€£­nÁÙ¯dŠb€W­Ó¥@¬ö
: Šn, šº§Ú­ÌšÓ¬Ý¬Ý¬YŠì€­ŽÂ®_¬Û :
: ¬Y M ·¬±d
: 1998 Š~ 3.17 3.09
: 1999 3.83 2.45
: 2000 2.71 1.62
: 2001 2.84 -
: 2002 2.86 -
: 2003 3.12 -
: 2004 2.91 -
: §A»¡·¬±dªºŠšÁZŠ]¬°œä³Õ®×Š³€jŽT¶išB,
: Šý¬O¬YM ³oŽXŠ~ªºŠšÁZ€]Áٺ⥭í, era €£Ž¿°ª¹L 1999 Š~
: ³o¥Nªí€°»ò ? ¥H§AªºÅÞ¿è,ªí¥Üšì 2004 Š~, €€ÂŸ³£ÁÙ¥Œ
: ±q§CŒé€€š«¥XšÓ.
: ©Ò¥H©O ? ÁúŸŠ³ 2A , 2004Š~ªº€€ÂŸŠ³ 2A ?
: €€ÂŸ¥ŽªÌ³Ì°ò¥»ªº, ŽN¬O¥ý§â¬YM ¥ŽŠšœÞÀY, ŠnÃÒ©ú§A»{¬°ªº 2A€ô·Ç.

§A®³€@­Ó23·³ŽNŠb¥xÆW·í§ë€âªº¬v±N¥XšÓÁ¿€£Ä±±oÁ|¿ùšÒ€l€F¶Ü?
€€µØŸŽÎ³oŽXŠ~Šb¶išB, «i§§23·³šì29·³€@ŒË·|¶išB
šÆ¹ê€W«i§§±q¥ŒŠšŒô23·³šì²{ŠbÀ³žÓ¥¿­ÈÅq®pªº29·³, ±b­±ŠšÁZ«o®t€£Šh
¥¿ŠnÃÒ©ú€F³o¬q®É¶¡€€µØŸŽÎªº¹ê€O¬O¶išBªº!

: > Š³€G­x·|¹ïŸŽÎµo®i€ñžûŠ³À°§U, ³o¬O¹ïªº
: > Šý¬O€]€£­n¥H¬°€G­x¬OÅx§¿€û€Y
: > ¿ì€F²y­ûŽN©úÅ㪺°ª€F, €H€]§§€F, ²y€]¥Žªº§ó»·€F
: €£žÕ¬Ý¬Ý«çªŸ¹D€£Šæ ? Šý§€ŠbªO¹¹€WÅK©w¬O¶V¥Ž¶VŠ^¥h.
: > €@°êŸŽÎªº¹ê€Ošì©³«ç»òŒË, ©M¥LŠ³šSŠ³€G­x€£š£±oŠ³µŽ¹ïÃö«Y
: > €€°êŽÎ²yÁpÁÉŠ³«CŠ~­x, €€°ê²{Šbªº¹ê€O€ñ¥xÆW±j€F¶Ü?
: €€°êµo®iŽXŠ~ ? ­·®ð ? Š³ŽXŠh€Ö€HŠbª±?
: ¡ušúªk¥G€U¡AÁÍ€U¬yšo¡C¡v ³oºØÄêšÒ§AŽN§OŽ£€F
: ­Ë¬O, šSŠ³®È¥~±i»x®a & CCF, "2A"ªº€€ÂŸ©ú¬P
: Šb2003 šÈÀA¹ï€€°ê·|¥ŽŠš«çŒË, §Ú€£Ž±·Q¹³.

³ÌŠh€]ŽN¬O¥Žªºžò€W€@©¡¥@¬É€jŸÇŽÎ²yÁɬü°êNCAA€jŸÇ©ú¬P¶€€@ŒËœ}€FXD
¬ü°êNCAA€jŸÇ©ú¬P¶€«Ü»¹¶Ü?
«ç»ò€£€Ö€H±·€W€Ñ€F?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 15:36:08 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: ©Ò¥H©O ? ÁúŸŠ³ 2A , 2004Š~ªº€€ÂŸŠ³ 2A ?
: €€ÂŸ¥ŽªÌ³Ì°ò¥»ªº, ŽN¬O¥ý§â¬YM ¥ŽŠšœÞÀY, ŠnÃÒ©ú§A»{¬°ªº 2A€ô·Ç.

­n»¡ÁúŸ€jŽT»â¥ý€€ÂŸ
ŽNœÐÁúŸ¥ý³õ³õ§â€€ÂŸ·FÃzŠAÁ¿§a
±q2002Š~šì²{Šb, ¥xÆW¹ïÁú°êÁÙ¬O¿é€ÖĹŠh°Ú

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
arabeske
2004-06-28 15:47:38 UTC
Permalink
: 所以呢 ? 韓職有 2A , 2004年的中職有 2A ?
: 中職打者最基本的, 就是先把某M 打成豬頭, 好證明你認為的 2A水準.
要說韓職大幅領先中職
就請韓職先場場把中職幹爆再講吧
從2002年到現在, 台灣對韓國還是輸少贏多啊
如果中職繼續這樣下去...........

哪天真的來個亞洲大賽, 沒有旅外助拳的狀況下,

我會努力祈禱, 希望幸運之神站在我方.

--

=========================
"我所知道是口角而已"......
--
* Post by arabeske from 218-169-153-51.dynamic.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
€pŠt~ªÅµêšì­nÃz¬µ
2004-06-28 15:42:00 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mSing (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: : ©Ò¥H©O ? ÁúŸŠ³ 2A , 2004Š~ªº€€ÂŸŠ³ 2A ?
: : €€ÂŸ¥ŽªÌ³Ì°ò¥»ªº, ŽN¬O¥ý§â¬YM ¥ŽŠšœÞÀY, ŠnÃÒ©ú§A»{¬°ªº 2A€ô·Ç.
: ­n»¡ÁúŸ€jŽT»â¥ý€€ÂŸ
: ŽNœÐÁúŸ¥ý³õ³õ§â€€ÂŸ·FÃzŠAÁ¿§a
: ±q2002Š~šì²{Šb, ¥xÆW¹ïÁú°êÁÙ¬O¿é€ÖĹŠh°Ú

¬OšS¿ù
€£¹L±q2001Š~šì²{Šb€ñ€£·|¶W¹L5³õ§a.....

--
May the force be with you!!
Ä@­ì€O»P§AŠPŠb!

§Ú¬O¥x«nªº¥úŒC€pŠt!!

Åwªï¥úÁ{¥úŒC€pŠtªºŽÎ²y³Õª«À]
http://www.wretch.twbbs.org/album/jerrybest

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 61-59-200-235.adsl.stati¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 15:49:58 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mjerrybest (€pŠt~ªÅµêšì­nÃz¬µ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡mSing (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: : ­n»¡ÁúŸ€jŽT»â¥ý€€ÂŸ
: : ŽNœÐÁúŸ¥ý³õ³õ§â€€ÂŸ·FÃzŠAÁ¿§a
: : ±q2002Š~šì²{Šb, ¥xÆW¹ïÁú°êÁÙ¬O¿é€ÖĹŠh°Ú
: ¬OšS¿ù
: €£¹L±q2001Š~šì²{Šb€ñ€£·|¶W¹L5³õ§a.....

€£¥u³á
2001Š~šÈÀAÁÉšâ³õ, ¥@¬ÉªM€@³õ
2002Š~šÈ¹Bšâ³õ, ¬w»ÚªMšâ³õ
2003Š~¥@¬ÉªM€@³õ, šÈÀAÁÉ€@³õ

2001Š~Ĺªº€T³õºâ°eµ¹Áú°êŠn€F
2002Š~€§«á, ¥xÆW€]ÁÙ¥H¥|³Ó€G­t»â¥ý

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 15:54:51 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (arabeske)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > ­n»¡ÁúŸ€jŽT»â¥ý€€ÂŸ
: > ŽNœÐÁúŸ¥ý³õ³õ§â€€ÂŸ·FÃzŠAÁ¿§a
: > ±q2002Š~šì²{Šb, ¥xÆW¹ïÁú°êÁÙ¬O¿é€ÖĹŠh°Ú
: ŠpªG€€ÂŸÄ~Äò³oŒË€U¥h...........
: ­þ€Ñ¯uªºšÓ­ÓšÈ¬w€jÁÉ, šSŠ³®È¥~§U®±ªºª¬ªp€U,
: §Ú·|§V€O¬èë, §Æ±æ©¯¹B€§¯«¯žŠb§Ú€è.

¥hŠ~šÈÀAÁÉ€€ÁúŸÔ, ®È¥~¿ï€âšä¹êŽN€wžgšS€°»òªí²{€F
Šn¹³€]šS¬ÝšìÁú°ê·FÃz€€µØ¶€

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
W***@kkcity.com.tw
2004-06-28 15:58:17 UTC
Permalink
Don't Speak
2004-06-28 16:02:36 UTC
Permalink
※ 引述《***@Lions.twbbs.org (江小狄)》之銘言:
: ※ 引述《jerrybest (小宇~空虛到要爆炸)》之銘言:
: : 是沒錯
: : 不過從2001年到現在比不會超過5場吧.....
: 不只喔
: 2001年亞錦賽兩場, 世界杯一場
: 2002年亞運兩場, 洲際杯兩場
: 2003年世界杯一場, 亞錦賽一場
: 2001年贏的三場算送給韓國好了
: 2002年之後, 台灣也還以四勝二負領先
2001年亞錦賽又不是KBO的選手出戰..
都是業餘的選手吧
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 61-64-227-38-adsl-tai.STATIC.so-net.net
Š¿€pšf
2004-06-28 16:15:52 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (Don't Speak)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: : €£¥u³á
: : 2001Š~šÈÀAÁÉšâ³õ, ¥@¬ÉªM€@³õ
: : 2002Š~šÈ¹Bšâ³õ, ¬w»ÚªMšâ³õ
: : 2003Š~¥@¬ÉªM€@³õ, šÈÀAÁÉ€@³õ
: : 2001Š~Ĺªº€T³õºâ°eµ¹Áú°êŠn€F
: : 2002Š~€§«á, ¥xÆW€]ÁÙ¥H¥|³Ó€G­t»â¥ý
: 2001Š~šÈÀAÁÉ€S€£¬OKBOªº¿ï€â¥XŸÔ..
: ³£¬O·~Ÿlªº¿ï€â§a

¥xÆWªº¥ßš¬ÂI€]¬O€@ŒË°Ú
ŠÓ¥Bšºšâ³õ€ñÁɧڀ]šSºâ¶išÓ, €£¬O¶Ü?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 16:23:30 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > €£¥u³á
: > 2001Š~šÈÀAÁÉšâ³õ, ¥@¬ÉªM€@³õ
: > 2002Š~šÈ¹Bšâ³õ, ¬w»ÚªMšâ³õ
: > 2003Š~¥@¬ÉªM€@³õ, šÈÀAÁÉ€@³õ
: šÈÀAÁɺâ¬O©ñ€ô§a @@
: ¥L­Ì€@°ï±jªº¥ª§ëšSšÓ¡A
: šH¯¥€]šSšÓ¡A
: €SÂðª€H¥h¹ï¥I€é¥»¡A
: ŠÓ§Ú­Ì¬O€€ÂŸºëŸUºÉ¥XÁÙŸa®È¥~§U®±€H¡C

³ÌŠn¬O©ñ€ô°Õ
Áú°ê¬OŠ¬€F€°»òŠn³B©ñ€ôµ¹¥xÆW·F¹À?
Áú°ê€]ŽN€@­Ó§õ©Ó¯Ešü¶ËšSšÓ, šì§AŒLžÌÅÜ€@°ï€F?
šH¥¿Ïx€]¬Ošü¶ËšSŠ³šÓ
ŠpªGšü¶Ë¥sÁú°ê©ñ€ô, šº¥xÆW€£ŽN¬O€j©ñ€ô€F
€€ÂŸ§OªºªFŠèšSŠ³, ŸÞÃaªº¿ï€â³ÌŠh€F!

: > 2001Š~Ĺªº€T³õºâ°eµ¹Áú°êŠn€F
: > 2002Š~€§«á, ¥xÆW€]ÁÙ¥H¥|³Ó€G­t»â¥ý
: ¥H€WšâÃäšC³õ³£šSŠ³¥s®È¥~§U®±€H¶Ü ?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 16:25:35 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > ­n»¡ÁúŸ€jŽT»â¥ý€€ÂŸ
: > ŽNœÐÁúŸ¥ý³õ³õ§â€€ÂŸ·FÃzŠAÁ¿§a
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: > ±q2002Š~šì²{Šb, ¥xÆW¹ïÁú°êÁÙ¬O¿é€ÖĹŠh°Ú
: ^^^^^^^^^^
: ¥xÆW°ê®a¶€¹ï«nŽÂÂA°ê®a¶€
: žò
: ¥xŸ¹ïŽÂŸ
: ¥i¥H³oŒË€ñžû???
: šâ€ä°ê®a¶€°}®e¥þ³¡€£¥Î¥~Ž©€¬·FŠ³¹L¶Ü?
: Š~©³€T¬PšÓªº°ÑŠÒ»ù­ÈÁÙ°ª€@ÂI

¥hŠ~šÈÀAÁÉ€€ÁúŸÔ, €€µØ¶€ªº§U®±€HµoŽ§ªº®Ä¯q€£°ª
ŠpªGÁúŸ¯uªº©M€€ÂŸŠ³šº»ò€jªº®t¶Z, šº³õ€ñÁɪºµ²ªG€£žÓ¬OšºŒË

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
§Ú©Ç©Çªº...«s...
2004-06-28 16:18:15 UTC
Permalink
==> ***@localhost (第一把交椅) 提到:
: ※ 引述《***@Lions.twbbs.org (江小狄)》之銘言:
: > 要說韓職大幅領先中職
: > 就請韓職先場場把中職幹爆再講吧
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: > 從2002年到現在, 台灣對韓國還是輸少贏多啊
: ^^^^^^^^^^
: 台灣國家隊對南朝鮮國家隊
: 跟
: 台職對朝職
: 可以這樣比較???
: 兩支國家隊陣容全部不用外援互幹有過嗎?
: 年底三星來的參考價值還高一點
其實...南韓派一各昌勇的....-.-
就行了......


--
◎龍貓資訊天地(bbs.mgt.ncu.edu.tw)
◎[Aias]From: 203-67-89-244.adsl.dynamic.seed.net.tw
®ü³°KeepWalking
2004-06-28 16:44:07 UTC
Permalink
Post by Š¿€pšf
: ©Ò¥H©O ? ÁúŸŠ³ 2A , 2004Š~ªº€€ÂŸŠ³ 2A ?
: €€ÂŸ¥ŽªÌ³Ì°ò¥»ªº, ŽN¬O¥ý§â¬YM ¥ŽŠšœÞÀY, ŠnÃÒ©ú§A»{¬°ªº 2A€ô·Ç.
­n»¡ÁúŸ€jŽT»â¥ý€€ÂŸ
ŽNœÐÁúŸ¥ý³õ³õ§â€€ÂŸ·FÃzŠAÁ¿§a
±q2002Š~šì²{Šb, ¥xÆW¹ïÁú°êÁÙ¬O¿é€ÖĹŠh°Ú
ŽN§Ú¹ïÁúŸªºŠL¶HšÓµoªí€@šÇ¬Ýªk§a:

KBOžÌ­±žg±`·|Š³¶W€HÃþªºŠšÁZ
­ìŠ]¬O²y­û€ô·Çžš®t€j
Š³ÂI¹³·íŠ~¥þ¥xÆWŠ³11¶€€@ŒË
Š³Šn²y­û¡A€]Š³¥RŒÆªº²y­û
KBO»P€€ÂŸ€ô·Ç¬O§_Š³«Ü€jªºžš®t?
§Ú·Qžš®tÀ³žÓ¬O©úÅ㪺¡AŠý€]€£¬O«Ü€j
²Ê²€°µ­Óµû€À:ŠpªGMLBªº"¥­§¡"¬O10€À
šºNPB¬O8€À
KBO¬O5€À
CPBL€j¬ù¬O4€À
³oŒËªºŒÆŠr€]³\Š³€H·|€£»{ŠP
€£¹L§ÚšÓ»¡©ú€@€U§Úªº·Qªk
NPBŠpªG¥X²{¶W²r±N¡AšìMLB²Vªºµ²ªG€]³£Š³€@©w€ô·Ç
©Ò¥H§Úµ¹2€Àªº®t¶Z
ŠÓKBOªº¶W²r±Nšì€éŸ¡A€j³£€]ÁÙ¥i¥H¡AŠý€]Š³¥¢±Ñªº
©Ò¥HžòNPB®t3€À
CPBL¥X¹LšìNPBªº²y­û¡AŠý¬OÅãµM²V±o³£€£Šn
©Ò¥HCPBL­n€ñKBO§C1€À
¬°Šó¥u§C€@€À?
Š]¬°KBOªº±ó±NšÓ¥xÆWŽX¥G³£«ÜºG¡A°š€W€]³QŸÔ€O¥~
€£¹³€éŸ±ó±NÁÙ¥i¥HšÓ¥xÆW¶}±ÒšÆ·~²Ä€G¬K

--
¢©¢d¢d¢š ¢q¥æ€j¹q±±¢w¢w€Ñ°šŠæªÅ¢w¢w¢w¡÷
 ¡ó ¡ó£i ¢x ECEsky.twbbs.org¢p¢o¢n¢m¢l¢k¢j
¡¶¡»¡¶¡» ¢q¢w¡÷ ±q 61-64-86-161-adsl-tai.dynamic.so-net.net.tw
§ë€â¥C€WªºŠÛ«H&ÅQ®ð
2004-06-28 16:15:50 UTC
Permalink
®È¥~¿ï€âšS€°»òªí²{?
­n€£¬O±i»x®a9.10šâ§œ§âÁú°ê¶€ªº¥ŽÀ»¹ý©³À£šîŠí
·|Š³10§œ€U¥bªºŠAš£Šw¥Ž¶Ü?
Post by Š¿€pšf
: ŠpªG€€ÂŸÄ~Äò³oŒË€U¥h...........
: ­þ€Ñ¯uªºšÓ­ÓšÈ¬w€jÁÉ, šSŠ³®È¥~§U®±ªºª¬ªp€U,
: §Ú·|§V€O¬èë, §Æ±æ©¯¹B€§¯«¯žŠb§Ú€è.
¥hŠ~šÈÀAÁÉ€€ÁúŸÔ, ®È¥~¿ï€âšä¹êŽN€wžgšS€°»òªí²{€F
Šn¹³€]šS¬ÝšìÁú°ê·FÃz€€µØ¶€
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: 61-59-183-236.adsl.static.seed.net.tw
Š¿€pšf
2004-06-28 16:58:12 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¥hŠ~šÈÀAÁÉ€€ÁúŸÔ, ®È¥~¿ï€âšä¹êŽN€wžgšS€°»òªí²{€F
: > Šn¹³€]šS¬ÝšìÁú°ê·FÃz€€µØ¶€
: ¹ï, €ý«Ø¥Ážò±i»x®a³£šSªí²{, ¶§«ØºÖ€£¥s­è¶iŸŽÎªº·s§L
: ¹ï, ³£¬O°¶€jªº€€µØŸŽÎ²y­ûŠb§V€O, €£¥Î³o€T­Ó°°§LŸa¥»€g³t²y€ýŒï«Â­ÛžÕ¬Ý¬Ý?

©Ç«v, «ç»ò°œŽç€F€@­Ó¶§«ØºÖ?
·s§LŽN€£ºâ€€ÂŸªºŸÔ€O?
ÁÙ°°§L«š
€€µØŸŽÎ±q2001Š~¶}©lŽ_µd, ²{¶¥¬q¥»šÓŽN¬OŸa·s€HŠb¥Ž
Š³€°»òŠn°°€£°°ªº

ŠÜ©ó€ý«Ø¥Ášº³õ€ñÁɚƹê¬Oªí²{ªº€£Šp¹wŽÁ

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Don't Speak
2004-06-28 17:02:39 UTC
Permalink
※ 引述《***@Lions.twbbs.org (江小狄)》之銘言:
: ※ 引述《***@localhost (第一把交椅)》之銘言:
: : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: : ^^^^^^^^^^
: : 台灣國家隊對南朝鮮國家隊
: : 跟
: : 台職對朝職
: : 可以這樣比較???
: : 兩支國家隊陣容全部不用外援互幹有過嗎?
: : 年底三星來的參考價值還高一點
: 去年亞錦賽中韓戰, 中華隊的助拳人發揮的效益不高
: 如果韓職真的和中職有那麼大的差距, 那場比賽的結果不該是那樣
這..看日本人給的待遇 就知道水準還是有差
人家的全壘打王過去拿兩億日幣
我們的全壘打王過去蹲二軍
--
※ Origin: 臺大電機 Maxwell 站 ◆ From: 61-64-227-38-adsl-tai.STATIC.so-net.net
W***@kkcity.com.tw
2004-06-28 17:07:41 UTC
Permalink
: 對, 王建民跟張誌家都沒表現, 陽建福不叫剛進職棒的新兵
: 對, 都是偉大的中華職棒球員在努力, 不用這三個偽兵靠本土速球王潘威倫試看看?
怪哉, 怎麼偷渡了一個陽建福?
新兵就不算中職的戰力?
還偽兵咧
中華職棒從2001年開始復甦, 現階段本來就是靠新人在打
有什麼好偽不偽的
至於王建民那場比賽事實是表現的不如預期
韓職水準跟AA差不多,
韓國隊水準也應該跟AA明星隊差不多吧,
一個ERA4.65的投手對明星隊投五局只責失一分,
算是超水準的演出了吧,
怎麼會表現的不如預期???
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ◢ ◤ ★ 線上音樂新震撼 ★ ◢ ◤
│ bbs.kkcity.com.tw │ ^_^ / 隨選隨播免等待 KKBOX◤ ^_^ / 
└──《From:61.62.32.58 》──┘  ◤ http://www.kkbox.com.tw  ◤
Š¿€pšf
2004-06-28 17:10:56 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¬Ý¬Ý·¬±dŠbœä³Õ®×©|¥ŒÃzµo²y­û©|¥Œ³Q€jŽT«õš€«eªº1997Š~, šŸ¿m²v¬OŠh€Ö§a
: > oh, my god, ³ºµM¬O4.63!
: > ·¬±dÂ÷¶}¥xÆW«e, ¥¿Šn¬O¥xÆWŸŽÎŠ]¬°œä³Õ®×Åéœè³Ì°I®zªº®É­Ô
: > ·í®Éªº¥xÆWŸŽÎ®z, ¬OšÆ¹ê, Šý¬O²{Šbžòšº®É­Ô, ¿ï€â³£€wžgŽ«¹L€@§å€H€F
: > ®³ÂŸŽÎ€Q€@Š~ªºŠšÁZ, »¡²{ŠbŸŽÎŠpŠóŠpŠó®Ú¥»¬O®³©úŽÂªºŒC±Ù²MŽÂªº©x
: > ³£€wžg2004Š~€F, ž£³U€£­nÁÙ¯dŠb€W­Ó¥@¬ö
: §A¥H¬°«ÜŠh€H€£ªŸ¹Dšº¬Ošý¥þ€T³sÅQ²Ä€@Š~¶Ü?
: ­þžÌ®z? ·í®Éªº¥xÆWŸŽÎ€ô·Ç¥i¥H»¡¬OªñŠ~šÓ³Ì°ªªº
: Š]¬°šº¬OŠÊ¬v±N®É¥Nªº°_ÀY, €j¶qªº¥~Äy§ë€âžò¥~Äy¥ŽªÌŠûŸÚ€F¥xÆWŸŽÎªº»R¥x
: ¥»€g¬O®z, Šý¬O®zŠbªO¹¹€W¬O€£¯à€Ï¬MŠšÁZªº
: ¶}©ñ¥|¬v±N¥B¥iµL­­µn¿ý, ³o«ç»ò·|¥s®z?

€T³sÅQªº²Ä€@Š~, µM«á©O?
¶}©ñ¥|¬v±N¬O1997Š~ªºšÆ, €§«á©O?
98Š~œ²©ø²»¥i¥H¯žÃ­¥ýµoŠÓ¥Bú¥XšâŠš€Eªº¥ŽÀ»²v
·í®Éªº¥xÆWŸŽÎ€ô·ÇÁÙ¯u¬OªñŠ~³Ì°ª°ÚXD

€ñžû97Š~©M96Š~, ŠbšÏ¥Î¬v±N€W¹ê»Ú€W³õ€HŒÆŠh€@€H
³ÌŠn¬OŠh€@­Ó¬v¥Ž¥i¥H§â·¬±d±q1.X¥ŽŠš4.63°ÕXD

: > Š³€G­x·|¹ïŸŽÎµo®i€ñžûŠ³À°§U, ³o¬O¹ïªº
: > Šý¬O€]€£­n¥H¬°€G­x¬OÅx§¿€û€Y
: > ¿ì€F²y­ûŽN©úÅ㪺°ª€F, €H€]§§€F, ²y€]¥Žªº§ó»·€F
: > €@°êŸŽÎªº¹ê€Ošì©³«ç»òŒË, ©M¥LŠ³šSŠ³€G­x€£š£±oŠ³µŽ¹ïÃö«Y
: > €€°êŽÎ²yÁpÁÉŠ³«CŠ~­x, €€°ê²{Šbªº¹ê€O€ñ¥xÆW±j€F¶Ü?
: §A³o¥yžÜžò"¥xÆWŸŽÎ€]Š³°µ·~Ÿl²y­û¥N°V, Šý¹ê€OŠ³€ñžûŠn¶Ü?"Š³²§Š±ŠP€u€§§®°Ú
: §óŠóªp€€°êŽÎ²yÁpÁɬO2002Š~€~¶}¥Ž, °_¶]ÂIŽN€wžg€£ŠP
: ³ÌŠn¬O«CŠ~­x¥i¥HŠbšâŠ~«á¥ß§YŠ¬Šš

€­Š~, žÓŠ¬Šš€F§a
§A»{¬°€TŠ~«á€€°êCBA¹ê€O·|¶W¶VCPBL¶Ü?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 17:47:55 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > €£¥u³á
: > 2001Š~šÈÀAÁÉšâ³õ, ¥@¬ÉªM€@³õ
: šÈÀAÁɚⶀŠü¥G³£¬O¥þ·~Ÿl?
: ¥@¬É¬×¥xÆWŒx®È¥~³¯ª÷ŸW³\»Ê³Ç³¯€jÂ×
: ŽÂÂA¬O¥HKBO¿ï€â°µ¥D€O·f°t€jŸÇ¿ï€â
: ©Ò¥H³o€T³õšÃ€£¬OCPBL vs KBO

šÈÀAÁÉ€j®a³£¬O·~Ÿl²y­û, °ò¥»€W°ò·Ç¬O€@ŒË
¥@¬ÉªM«nÁú€jŸÇ¿ï€â®Ú¥»¬OÂIºó¥Îªº
³ÌŠn¬O¹Ú€Û€@¶€¿ï€FLaettnerŽN€£ºâ¬ONBA

2001Š~šÈÀAÁɹïÁú°ê¬O±i»x®a§ëªº, ©M³\»Ê³ÇµLÃö
€jÂ×·í®É°I°hÄY­«, ­Ë¬O³¯ª÷ŸWªºœT¬OšSŠ³¥LĹ€£€F

: > 2002Š~šÈ¹Bšâ³õ, ¬w»ÚªMšâ³õ
: šÈ¹B¥xÆWŒx¥l€ý«Ø¥Á³¢ªl§Ó, ŽÂÂAŽX¥G¥þKBO¥XŸÔ
: šÈ¹B³Ì±µªñ§A­n»¡ªº, Š]¬°®È¥~°£€p€p³¢šºšâBB¥~šÃšSŠ³žI€WŽÂÂA¶€
: €£¹L¥xÆWšâ³õ³£Ÿa·~ŸlªºªL©š¥­«ÊŠí¹ï€â, šâŸÔ¬ÒŸ¥
: ¬w»Ú¬×, ¥xÆW¶€Š³7ŠWŸŽÎ¿ï€âšäŸl¬O·~Ÿl, ŽÂÂA¶€¥HKBO€Gœu²y­û°µ¥DÅé

¬w»Ú¬×¥xÆWŒx¥l€CŠWŠ~»Ž©Î¬Ožê²`²y­û
Áú°êŒx¥l€F€Q¥|ŠWŸ·~²y­û, ¥HžÓŠ~«×¥Œ¥Ž€J¥|±jªº€æ€s¡BÂAšÊ¡BÁú€õ¡BùŒw¬°¥D
ÁöµMšSŠ³¬£¥XºëŸU, Šý¬OŠhŒÆ€]¬O€W­z¥|¶€ªº¥D€O
³ÌŠn§õŽfœî¡B§º§Ó±ß¡Bœ²Áéœd¡B§õËG¯Eºâ¬O€Gœu²y­û

: > 2003Š~¥@¬ÉªM€@³õ, šÈÀAÁÉ€@³õ
: ¥@¬É¬×, ¥xÆWŒx¥llow-minor®È¥~žò³¡¥÷Ÿ·~, ¥H·~Ÿl²y­û¬°¥D
: ŽÂÂA°}®e€]šSŠ³¥D€O
: šÈÀAÁÉ«h¬OŠ³®È¥~ªº€ý«Ø¥Á±i»x®a³\»Ê³Ç³¯ª÷ŸW¹ï€W¥þKBO²y­ûªº«nŽÂÂA

šÈÀAÁÉ€€Áú€§ŸÔ€ý«Ø¥Áªí²{€£šÎ, ³¯ª÷ŸWšSŠ³µoŽ§, ±i»x®a¥u§ë€@§œ
³o³õ€ñÁÉ°ò¥»€W®È¥~¥X€OšÃ€£€j

: > 2001Š~Ĺªº€T³õºâ°eµ¹Áú°êŠn€F
: > 2002Š~€§«á, ¥xÆW€]ÁÙ¥H¥|³Ó€G­t»â¥ý
: §âŠW³æ®³šÓ¬ÝŽNªŸ¹D, ³o·í€€³Ì±µªñCPBL vs KBOªº€]€£¹LŽN¥uŠ³02Š~šÈ¹B
: šâ³õ¬Ò±Ñ, ÁÙ¬OŸa·~Ÿlªº€j»æŠbŒµŠíªº
: €£ÀŽ¬°€°»ò§A·|®³³o­ÓšÓ»¡¥xÆWŸŽÎ¹ê€O±µªñ«nŽÂÂAŸŽÎ?

§âĹªº³£§R±Œ»¡€£ºâ, ¬Dšâ³õ¿éªºšÓÁ¿

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 17:49:23 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ee.ntu.edu.tw (Don't Speak)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: : ¥hŠ~šÈÀAÁÉ€€ÁúŸÔ, €€µØ¶€ªº§U®±€HµoŽ§ªº®Ä¯q€£°ª
: : ŠpªGÁúŸ¯uªº©M€€ÂŸŠ³šº»ò€jªº®t¶Z, šº³õ€ñÁɪºµ²ªG€£žÓ¬OšºŒË
: ³o..¬Ý€é¥»€Hµ¹ªº«Ý¹J¡@ŽNªŸ¹D€ô·ÇÁÙ¬OŠ³®t
: €H®aªº¥þÂS¥Ž€ý¹L¥h®³šâ»õ€é¹ô
: §Ú­Ìªº¥þÂS¥Ž€ý¹L¥hÃÛ€G­x

³ošâ­Ó€Hªº°ò·Ç¥»šÓŽN€£€@ŒË
§Ú·Q€£·|Š³€H»{¬°³¯€å»«¬O€€ÂŸ³ÌŠnªº¥ŽªÌ
§Ú·Q¥i¯à³s«e€Q³£±Æ€£€W
€jºa­n¥L, ¥»šÓŽN€£»{¬°¥L²Ä€@Š~ŽN¥i¥Hready

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 17:59:37 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > ©Ç«v, «ç»ò°œŽç€F€@­Ó¶§«ØºÖ?
: > ·s§LŽN€£ºâ€€ÂŸªºŸÔ€O?
: > ÁÙ°°§L«š
: > €€µØŸŽÎ±q2001Š~¶}©lŽ_µd, ²{¶¥¬q¥»šÓŽN¬OŸa·s€HŠb¥Ž
: > Š³€°»òŠn°°€£°°ªº
: > ŠÜ©ó€ý«Ø¥Ášº³õ€ñÁɚƹê¬Oªí²{ªº€£Šp¹wŽÁ
: ÁúŸ€ô·ÇžòAA®t€£Šh¡A
: Áú°ê¶€€ô·Ç€]À³žÓžòAA©ú¬P¶€®t€£Šh§a¡A
: €@­ÓERA4.65ªº§ë€â¹ï©ú¬P¶€§ë€­§œ¥u³d¥¢€@€À¡A
: ºâ¬O¶W€ô·Çªººt¥X€F§a¡A
: «ç»ò·|ªí²{ªº€£Šp¹wŽÁ???

§A€§«e€wžgŠb€ý«Ø¥Á¹ê€O°ÝÃD€W·d¯º€F€@Šž
§A²{Šb¥Žºâ·d¯º²Ä€GŠž¶Ü?

€ý«Ø¥Ášº³õ€ñÁÉ, €@ªœšì³Ì«á²y³t€~Š³¥XšÓ
€@¶}©l¥uŠn±Ë±ó³t²y¥ÎÅ܀Ʋy©MÁú°ê¥ŽªÌ©P±Û
±ËªøŽNµuªºµ²ªG, šâŠn²y«á¯Ê¥F¹ïšMªZŸ¹³QŽ§¥XŠw¥Ž
³o¥s¶W€ô·Çºt¥X
§A§O·d¯º€F

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 18:01:16 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.ndhu.edu.tw (¿ÕŠÌ¶º)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: : €T³sÅQªº²Ä€@Š~, µM«á©O?
: : ¶}©ñ¥|¬v±N¬O1997Š~ªºšÆ, €§«á©O?
: : 98Š~œ²©ø²»¥i¥H¯žÃ­¥ýµoŠÓ¥Bú¥XšâŠš€Eªº¥ŽÀ»²v
: : ·í®Éªº¥xÆWŸŽÎ€ô·ÇÁÙ¯u¬OªñŠ~³Ì°ª°ÚXD
: : €ñžû97Š~©M96Š~, ŠbšÏ¥Î¬v±N€W¹ê»Ú€W³õ€HŒÆŠh€@€H
: : ³ÌŠn¬OŠh€@­Ó¬v¥Ž¥i¥H§â·¬±d±q1.X¥ŽŠš4.63°ÕXD
: : €­Š~, žÓŠ¬Šš€F§a
: : §A»{¬°€TŠ~«á€€°êCBA¹ê€O·|¶W¶VCPBL¶Ü?
: €€µØ¶€ŠpªGšSŠ³®È¥~²y­ûªºžÜ
: žò€j³°¶€¥æ€âŠû€£€FŠh€jªº«K©y
: ŠpªGšSŠ³®È¥~²y­û ¥hŠ~šÈÀA¥xÆW€wžg®âŠb€j³°€â€U ±N¬O²Ä€@ŠžCBAÀ»±ÑCPBL XD

then?
§A«ç»òšSŠ³ªœ±µŠ^µª¡@€TŠ~«á€€°êCBA¹ê€O·|¶W¶VCPBL¶Ü¡H¡@ªº°ÝÃD¡H

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
²V¶Ã
2004-06-28 18:06:23 UTC
Permalink
W***@kkcity.com.tw
2004-06-28 18:12:58 UTC
Permalink
Š¿€pšf
2004-06-28 18:20:42 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: €£¥Î, ŠpªG¥xÆWŸŽÎ¹ê€OžòŽÂÂAŸŽÎ±µªñ
: šº³oŠž®È¥~²y­û€@­Ó³£€£¥l·~Ÿl€]€£§ä
: ³æŸaCPBL²y­û­n¥Ž¶i¥|±j€]žÓ¬OŠA²³æ€£¹LªºšÆ±¡
: ©Ò¥H€ä«ù¥xÆWŸŽÎ¹ê€O±µªñÁúŸªº€H, ¹ï©ó€£€ä«ùŒx¥l®È¥~²y­ûªº¬Ýªk
: €£À³žÓžÑŪŠš¬O§Æ±æ¥xÆW¶€¿é²y
: ¥uÀ³žÓžÑŪŠš¬O€£§Æ±æ¥xÆW¶€®³ª÷µPŠÓ€w...

§Aªº·N«ä¬OŠpªG«nÁú°Ñ¥[€µŠ~¶ø¹B, ¥Ž¶i¥|±j¬OŠA²³æ€£¹LªºšÆ¡H

À°À°Š£, ³·±ù¶ø¹BŠpªG€£¬O€é¥»¥uŒx¥l€K­ÓŸ·~²y­û
²üÄõ¿D¬wžq€j§Q€S€¬«r, «nÁú®Ú¥»€£¥Î·Q¶i¥|±j
§óŠóªp¬OÄvª§§ó¿E¯P, ŠU¶€Œx¥lŽ¿¯Å§ó°ªªº€µŠ~

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 18:28:37 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¥hŠ~šÈÀAÁÉ€€ÁúŸÔ, €€µØ¶€ªº§U®±€HµoŽ§ªº®Ä¯q€£°ª
: §AœT©w?
: ®È¬üªº€ý«Ø¥Á¥ýµo, ­è¶iŸŽÎªº¶§«ØºÖ€€Ä~, €éŸªº±i»x®a«áŽ©
: §A¬O»{¬°€€ÂŸ¥»€g²Ä€@§â¥æŽÈŒï«Â­Û€W¥h¥ýµo·|¬OÃþŠüªºµ²ªG?

œT©w°Ú
šº³õ€ñÁÉ€ý«Ø¥Á¥ýµošÃšSŠ³ªí²{ªº«ÜŠn, ±i»x®a¥u§ë€@§œ
¶§«ØºÖ¥i€£¬O§U®±€H

: > ŠpªGÁúŸ¯uªº©M€€ÂŸŠ³šº»ò€jªº®t¶Z, šº³õ€ñÁɪºµ²ªG€£žÓ¬OšºŒË
: ŠpªG€éŸ¯uªº©MÁúŸŠ³šº»ò€jªº®t¶Z, šº³õ€ñÁɪºµ²ªG€£žÓ¬OšºŒË
: 2:0ŠÓ€w­CXD

šSŠ³€HŠb°Qœ×€éÁú®t¶Z§aXD

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 18:21:43 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > ³ÌŠn¬O©ñ€ô°Õ
: > Áú°ê¬OŠ¬€F€°»òŠn³B©ñ€ôµ¹¥xÆW·F¹À?
: > Áú°ê€]ŽN€@­Ó§õ©Ó¯Ešü¶ËšSšÓ, šì§AŒLžÌÅÜ€@°ï€F?
: > šH¥¿Ïx€]¬Ošü¶ËšSŠ³šÓ
: §õ©|Ÿ±€]šSšÓ...
: > ŠpªGšü¶Ë¥sÁú°ê©ñ€ô, šº¥xÆW€£ŽN¬O€j©ñ€ô€F
: > €€ÂŸ§OªºªFŠèšSŠ³, ŸÞÃaªº¿ï€â³ÌŠh€F!
: ŠÛ€v·dÄ걌¥s©ñ€ô¶Ü?

šº§õ©Ó¯EšH¥¿Ïxšü¶Ë¥s©ñ€ô¶Ü?

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
Š¿€pšf
2004-06-28 18:20:56 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@localhost (²Ä€@§â¥æŽÈ)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@Lions.twbbs.org (Š¿€pšf)¡n€§»Êš¥¡G
: > °ò¥»€W²{¶¥¬qšÓ»¡, §Ú€£»{¬°€€ÂŸžòÁúŸªº€ô·ÇŠ³«Ü€jªº®t²§
: > ÁúŸ¥i¥H±ošì2Aªºµû»ù, €€ÂŸ€]€£ŠÜ©ó®t€ÓŠh:)
: §A¬Ý¹L2A 3Aªº€ñÁɶÜ?

¬Ý¹L°ÚXD

--
¢z ¢Ú¢ñ¢÷¢ö¢û¢w¢w¢w¢w¢w¢w ¡E ²Î€@ ·à€l­x BBS ¡E ¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
¢¢¢t¡Ý ·à€l­xBBS ¡Ý¢u¢¡ £pTelnet://lions.twbbs.org --- ¢z¢w¢w¢}
¡Ž¢w¢w¢w ¢å¢÷¢ú¢ô¢ì ¢} --- From:// 211.72.126.166 ¢¢¢w¢w¡Ž
继续阅读narkive:
Loading...